Αυτός είναι ο κανονισμός λειτουργίας του δημοτικού κολυμβητηρίου Ωραιοκάστρου

Αυτός είναι ο κανονισμός λειτουργίας του δημοτικού κολυμβητηρίου Ωραιοκάστρου

Η χρήση και διαχείριση του Δημοτικού Κολυμβητηρίου έχει παραχωρηθεί στην Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Ωραιοκάστρου (ΔΗ.Κ.Ε.Ω.).

Λόγω αλλαγής παραίτησης του υπευθύνου λειτουργίας του Δημοτικού
Κολυμβητηρίου Ωραιοκάστρου, ο οποίος ήταν υπάλληλος του Δ.
Ωραιοκάστρου και λόγω μη ύπαρξης άλλου υπαλλήλου με ανάλογα σχετικά
προσόντα (γνώσεις λειτουργίας κολυμβητηρίου-κολυμβητικής δεξαμενής),
προτείνεται η τροποποίηση του Κανονισμού, προκειμένου να διευρυνθεί η
δυνατότητα επιλογής υπευθύνου για την εύρυθμη λειτουργία του Δ.
Κολυμβητηρίου .

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Ο παρών Κανονισμός συντάχθηκε για να αποτελέσει το θεσμικό
πλαίσιο βάσει του οποίου θα καθορίζεται η διαχείριση και λειτουργία
του Δημοτικού Κολυμβητηρίου του Δήμου Ωραιοκάστρου. Αποτελεί μία
συμφωνία με τους πολίτες και προβλέπει με σαφή τρόπο τις
υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του Νομικού Προσώπου και των
Δημοτών. Ο Κανονισμός αυτός έρχεται να προασπίσει τη διαφάνεια, την
ισονομία, την ισότιμη αντιμετώπιση και την ευαισθησία που πρέπει να
επιδεικνύει η υπηρεσία, με τη θέσπιση υποχρεωτικών ενιαίων κανόνων
για τους αθλητικούς χώρους σ’ όλη τη Διοικητική Περιφέρεια του Δήμου
Ωραιοκάστρου.

ΣΚΟΠΟΣ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ
Ο παρών Κανονισμός καθορίζει το γενικό πλαίσιο διαχείρισης και
λειτουργίας του Δημοτικού Κολυμβητηρίου του Δήμου Ωραιοκάστρου.
Μέσω της εφαρμογής του επιδιώκεται η εύρυθμη και αποτελεσματική
λειτουργία του χώρου με σκοπό:
α. Την υποστήριξη του μαζικού αθλητισμού όλων των ηλικιών.
β. Την υποστήριξη του σωματειακού αθλητισμού.
γ.Την υποστήριξη και ανάπτυξη της σωματικής , ηθικής και αισθητικής
αγωγής των κατοίκων και ιδιαίτερα των νέων.
δ. Την υποστήριξη ατόμων με αναπηρία (Α.Μ.Ε.Α.)

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Το Δημοτικό Κολυμβητήριο του Δ.Ωραιοκάστρου ανήκει στον
Δ.Ωραιοκάστρου. Η Διαχείρησή του έχει παραχωρηθεί με απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου στην Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση
Ωραιοκάστρου.
Συνεπώς η ευθύνη της διοίκησης ανήκει στον Πρόεδρο της Δημοτικής
Κοινωφελούς Επιχείρησης Ωραιοκάστρου, ο οποίος έχει την εποπτεία
του χώρου και είναι υπεύθυνος έναντι του Δημοτικού Συμβουλίου για
την εύρυθμη λειτουργία και συγκεκριμένα έχει τη γενική επιστασία του
συνόλου των εγκαταστάσεων και του Εξοπλισμού του Δ.Κ. και είναι
υπεύθυνος για την πιστή εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος
Κανονισμού.
Η Διοίκηση καταρτίζει:
1. Σχέδιο του ετησίου προϋπολογισμού, καθώς και απολογισμού.
2. Εγκρίνει το τακτικό ετήσιο πρόγραμμα
3. Καταλογίζει, μετά από έγγραφη ενημέρωση του υπευθύνου
λειτουργίας, κάθε βλάβη και ζημία που προκαλείται από τους χρήστες
των εγκαταστάσεων.
4. Απαγορεύει, μετά από έγγραφη ενημέρωση του υπευθύνου
λειτουργίας, τη χρήση των εγκαταστάσεων σε όσους προκαλούν ζημία
και δεν συμμορφώνονται ή δεν εφαρμόζουν το πρόγραμμα ή έχουν
ανάρμοστη συμπεριφορά.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Με απόφαση της Διοίκησης υπεύθυνος λειτουργίας του χώρου, ο
οποίος μπορεί να είναι είτε δημοτικός υπάλληλς ΠΕ , είτε υπάλληλος ΠΕ
της ΔΗ.Κ.Ε.Ω., είτε μέλος του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Ω. που να είναι γνώστης
του τρόπου λειτουργίας των κολυμβητηρίων:
Ο υπεύθυνος λειτουργίας:
1. Έχει το συντονισμό της εύρυθμης λειτουργίας.
2. Καταρτίζει το πρόγραμμα του Κολυμβητηρίου σε ετήσια βάση
ανάλογα με τις ανάγκες και τη ζήτηση που υπάρχει από τους
αθλούμενους.
3. Υποβάλλει εγκαίρως τον ετήσιο προγραμματισμό επομένου έτους
για τις απαραίτητες προμήθειες και εργασίες που απαιτούνται
προκειμένου να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία και η
υλοποίηση των προγραμμάτων.
4. Έχει την ευθύνη τήρησης ωραρίου από τους υπαλλήλους του
Κολυμβητηρίου, καθώς και τον έλεγχο των αδειών και ρεπό.
5. Έχει την ευθύνη ελέγχου των:
Α. τηρουμένων αρχείων,
Β. πυροσβεστήρων και φαρμακείου,
Γ.αναλωσίμων υλικών,
Δ.επίβλεψη καταλληλότητας νερού,
Ε. άμεσης ενημέρωσης του προϊσταμένου για οποιοδήποτε θέμα
προκύψει και δεν προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό.
Τα καθήκοντα του υπευθύνου λειτουργίας κολυμβητηρίου καθορίζονται
βάσει της υπ,αρ.Γ1/443-15-1-73(ΦΕΚ 87/Β υπουργικής διάταξης).
Τον υπεύθυνο λειτουργίας σε περίπτωση απουσίας του αναπληρώνει
υπάλλλος ΠΕ της ΔΗ.Κ.Ε.Ω ή του Δ.Ωραιοκάστρου.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ
Α. ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ ΠΕ-ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ-ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ
Οι γυμναστές- προπονητές κολύμβησης-ναυαγοσώστες οφείλουν να
είναι συνεπείς ως προς το ωράριό τους, ευγενικοί, ευχάριστοι και
διαλεκτικοί προς τους αθλούμενους. Φέρουν αθλητική περιβολή κατά
το χρόνο παραμονής τους στο χώρο.
Οφείλουν να επιβλέπουν και να καθοδηγούν τους αθλούμενους και να
αναφέρουν στον υπεύθυνο λειτουργίας του κολυμβητηρίου
οποιαδήποτε ζημία ή ανάρμοστη συμπεριφορά αθλούμενου.
Είναι παρόντες στην πισίνα για όσο διάστημα υπάρχουν αθλούμενοι σε
αυτήν.
Μετά τη λήξη του ωραρίου λειτουργίας του Δ.Κ. και την αποχώριση των
αθλουμένων ελέγχουν το χώρο και φροντίζουν για την τακτοποίηση του
εξοπλισμού.
Το ωράριο του προσωπικού του κολυμβητηρίου είναι το προβλεπόμενο
από τον νόμο.
Στις περιπτώσεις τεχνικών προβλημάτων ενημερώνουν τον υπεύθυνο
λειτουργίας. Σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο προγραμματίζουν τις
ημέρες αδείας. Η χρήση του δικαιώματος αδείας σε καμμία περίπτωση
δεν μπορεί να θίγει την εύρυθμη λειτουργία του κολυμβητηρίου σε
περιόδους αιχμής.
Σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη απουσίας τους παίρνεται
προφορική άδεια από τον υπεύθυνο λειτουργίας.

Τα καθήκοντα των προπονητών κολύμβησης- ναυαγοσωστών
καθορίζονται από την υπ,αρ.Γ1/443-15-1-73(ΦΕΚ 87Β)ΥΔ και το ΠΔ
23(ΦΕΚ 18/Α/2000).
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
.Τηρούν απαρέγκλιτα το ωράριο εργασίας
.Ελέγχουν τις οικονομικές συνδρομές και την ορθότητα των
απαιτουμένων δικαιολογητικών για την εγγραφή των αθλουμένων στο
ΔΚ και φροντίζουν για την άμεση ανανέωση των δικαιολογητικών.
Τηρούν αρχείο αθλουμένων με Ονοματεπώνυμο,διεύθυνση,ΑΦΜ
,Δ.Ο.Υ., ποσό συνδρομής ,τηλέφωνο για κάθε αθλούμενο.
Τηρούν παρουσιολόγιο αθλουμένων
Τηρούν βιβλίο συμβάντων όπου καταγράφεται καθημερινά
οποιοδήποτε περιστατικό που κατά την κρίση τους χρήζει καταγραφής
Εκδίδουν αθλητική ταυτότητα αθλουμένου και κάρτα παρουσιών οι
οποίες προσκομίζονται σε κάθε προσέλευσή του και φρονίζουν για την
έγκαιρη ανανέωσή τους.
Φροντίζουν για την τήρηση των όρων του Κανονισμού Λειτουργίας
Τηρούν βιβλίο συμβάντων το οποίο ενηερώνουν καθημερινά και
περιέχει οποιοδόποτε περιστατικό ,παραλαβές υλικών,βλάβες, φθορές
ζημίες και γενικά ό,τι κατά την κρίσιν τους ή καθυπόδειξη του
υπευθύνου λειτουργίας πρέπει να αναφερθεί.
Αναζητούν τον κάτοχο απολεσθέντων αντικειμένων και εάν αυτός δεν
παρουσιαστεί εντός τριών μηνών μετά από σύμφωνη γνώμη της
υπηρεσίας το καταστρέφουν.
Γ.ΦΥΛΑΚΕΣ
. Φροντίζουν την ασφάλεια των εισόδων και εξόδων του κολυμβητηρίου
μη επιτρέποντας την είσοδο σε τρίτους.
Ελέγχουν τις κινήσεις στον περιβάλλοντα χώρο προς αποφυγή
πρόκλησης ζημιών από τρίτους.
Το ωράριό τους καθορίζεται νομίμως αναλόγως των αναγκών της
υπηρεσίας.
Σε περίπτωση απόπειρας παράνομης εισόδου προειδοποιούν και
απαγορεύουν την είσοδο. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των
εισβολέων προβαίνουν σε κάθε νόμιμη ενέργεια, όπως να ειδοποιούν
την αστυνομία τον υπεύθυνο λειτουργίας και τον προϊστάμενο του
κολυμβητηρίου.
Δ. ΙΑΤΡΕΙΟ
Υποστηρίζεται από έναν νοσηλευτή ανά βάρδια με εφημερία
ετοιμότητας για παροχή πρώτων βοηθειών σε περίπτωση έκτακτης
ανάγκης.
Τηρεί βιβλίο συμβάντων. Λειτουργεί με το ίδιο ωράριο λειτουργίας του
κολυμβητρίου.
Είναι υπεύθυνο για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού.
Οι νοσηλευτές λειτουργούν σύμφωνα με τη δεοντολογία της
νοσηλευτικής επιστήμης και τις κείμενες διατάξεις (ΠΔ 351/1983).
Ε. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΤΑΣ
Φροντίζει για τον ευπρεπισμό και καθαριότητα του χώρου
ΣΤ.ΕΠΟΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο άτομο:
Επιβάλλει τους κανόνες ασφάλειας, υγιεινής και καλής συμπεριφοράς
στους λουόμενους.
Κάθε επόπτης ασφαλείας δέον να είναι υγιής, να γνωρίζει κολύμβηση
και κανόνες παροχής πρώτων βοηθειών.
Έχει την ευθύνη της εποπτείας των λουομένων για τη διαπίστωση
τυχόν δερματικών παθήσεων ή ανοικτών τραυμάτων και τη διελευσή
τους από τα ντους πριν την είσοδό τους στην πισίνα.
Επικουρείται από τον υπεύθυνο νοσηλευτή ή άλλο υπάλληλο γνώστη
παροχής πρώτων βοηθειών.
Δεν εκτελεί καμμία άλλη εργασία πλην των ανωρέρω αναφερομένων.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Ως δικαιολογητικά για εγγραφή αθλουμένου απαιτούνται:
1. Δελτίο ιατρικού ιστορικού και έγγραφης συγκατάθεσης συμμετοχής
στο αντίστοιχο πρόγραμμα.
2. Ιατρική γνωμάτευση από παθολόγο ή καρδιολόγο και από
δερματολόγο ενώ όταν πρόκειται για παιδί έως δεκατεσσάρων(14)ετών
και από παιδίατρο, καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση του γονέα ή
κηδεμόνα.
Οι εν λόγω γνωματεύσεις έχουν ισχύ για ένα έτος για τον γενικό
πληθυσμό, ενώ για τον ειδικό πληθυσμό(Α.Μ.Ε.Α ΚΑΙ ΆΝΩ ΤΩΝ 65
ΕΤΩΝ ,ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙ Α) έχουν ισχύ για έξι(6) μήνες.
Επίσης, όσον αφορά στον ειδικό πληθυσμό θα πρέπει να βεβαιώνεται
ότι οι αιτούντες είναι υγιείς και μπορούν να συμμετέχουν σε
προγράμματα κολύμβησης.
3. Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ. αιτούντος για έκδοση παραστατικού πληρωμής της
συνδρομής του αιτούντος.
4. Απαραίτητη προϋπόθεση εισόδου στο κολυμβητήριο είναι η
προσκόμιση της αθλητικής ταυτότητας.
5. Η διοίκηση δύναται να διαγράψει αθλούμενο:
Α. σε περίπτωση μη πληρωμής συνδρομής
Β.σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων του αθλούμενου στην
κολυμβητική δεξαμενή.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ
Η οικονομική συνδρομή των αθλουμένων αποτελεί την ελάχιστη
συνεισφορά στα λειτουργικά έξοδα της εγκατάστασης και καθορίζεται με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ,Κ.Ε.Ω.. Το ορισθέν
αντίτιμο καταβάλλεται μέσω Τραπέζης.
Στις ειδικές περιπτώσεις μειωμένης συνδρομής οι αθλούμενοι
υποχρεούνται στην προσκόμιση των αιτουμένων δικαιολογητικών.

ΧΡΗΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ ΑΠΟ Α.Μ.Ε.Α.- ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ
Απαραίτητη προϋπόθεση για εγγραφή Α.Μ,.Ε.Α. ή πασχόντων από
χρόνιες παθήσεις είναι η ύπαρξη αντιστοίχου προγράμματος και
εξειδικευμένου προσωπικού βάσει του ΠΔ219/2006 ΆΡΘΟ 2 ΠΑΡ.2. Σε
αντίθετη περίπτωση η ένταξη των ατόμων στα προγράμματα γενικού
πληθυσμού έγκειται στη διακριτική ευχέρεια του υπευθύνου γυμναστού.
Άτομα με κινητικά προβλήματα δύνανται να γυμνάζονται μεμονωμένα
με παρουσία συνοδού ή εξειδικευμένου προπονητού. Η επιβεβλημένη ή
μη παρουσία καθώς και η ιδιότητα και το ονοματεπώνυμο του συνοδού
θα αναγράφονται στην ιατρική βεβαίωση του αθλουμένου.
Οι Α.Μ.Ε.Α και οι συνοδοί τους υποχρεούνται στην τήρηση του
Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Κ.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗ
ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Οι κανόνες για τη χρήση κάθε χώρου του ΔΚ ορίζονται από τη Διοίκηση.
Κάθε προπονητής υπεύθυνος Συλλόγου, αθλητής ή μεμονωμένο άτομο
είναι υποχρεωμένο να εφαρμόζει τις υποδείξεις του προσωπικού του
αθλητικού χώρου του ΔΚ. Η συμπεριφορά πρέπει να είναι κόσμια να
εναρμονίζεται με τους ακόλουθους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας:
1. Απαγορεύεται η είσοδος στην πισίνα ατόμων που δεν γωωρίζουν
κολύμβηση χωρίς την παρουσία προπονητού.
2. Απαγορεύεται η είσοδος στην πισίνα σε άτομα 5-15 ετών χωρίς
παρουσία γονέα ή προπονητού.
3. Επιτρέπεται η είσοδος σε εφήβους 15-18 ετών εφόσον ο γονέας ή
κηδεμόνας καταθέσει Υ.Δ. ότι γνωρίζουν κολύμβηση και
αναλαμβάνει ο ίδιος την ευθύνη.
4. Απαγορεύεται η είσοδος σε άτομα που δεν αθλούνται εκτός των
προπονητών κολύμβησης και του προσωπικού του Δ.Κ.
5. Σε περίπτωση χρήσης της πισίνας από συλλόγους, δεν
επιτρέπεται η προπόνηση αθλητών χωρίς την παρουσία
προπονητού.
6. Οι γονείς των παιδιών που προπονούνται αναμένουν στον χώρο
αναμονής του Δ.Κ.
7. Απαγορεύεται η είσοδος στην πισίνα όσων δεν έχουν
προσκομίσει ιατρική βεβαίωση παθολόγου ή καρδιολόγου και
δερματολόγου.
8. Για εγγραφή παιδιών σε τμήμα προπόνησης απαιτείται
πιστοποιητικό γέννησης.
9. Απαγορεύεται η είσοδος στην πισίνα σε άτομα που έχουν
ανοιχτές πληγές ή πάσχουν από επιληψία ή μεταδοτική νόσο ,
από ίωση ή δεματικές παθήσεις.
10. Πριν την είσοδο στην πισίνα είναι υποχρεωτικό το μπάνιο με
σαπούνι και η χρήση της τουαλέτας.
11. Απαγορεύεται η χρήση της πισίνας εάν δεν έχουν περάσει
τουλάχιστον 3 ώρες από τη λήψη του τελευταίου γεύματος ή την
κατανάλωση αλκοολούχων ποτών.
12. Είναι υποχρεωτικά το κολυμβητικό σκουφάκι, κολυμβητικό μαγιό
και σαγιονάρες. Απαγορεύονται μη κολυμβητικά μαγιό και
σκουφάκια.
13. Η είσοδος στην πισίνα γίνεται μόνο μέσα από το ποδόλουτρο.
14. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση αντιηλιακών, ειδών μακιγιάζ και
κάθε είδους λιπαντικής ουσίας (ακόμα και φαρμακευτικής), διότι
αλλοιώνεται η σύσταση του νερού.
15. Απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους χώρους του Δ.Κ.
16. Δεν επιτρέπονται εντός της πισίνας οι βουτιές, τα μακροβούτια
και η άπνοια.
17. Απαγορεύεται ο κάθε είδους εξοπλισμός θαλάσσης.
18. Απαγορεύεται η έξοδος από το νερό από κάθε σημείο εκτός από
τις σκάλες.
19. Σε περίπτωση εκδήλωσης έντονων καιρικών φαινομένων η
πισίνα εκκενώνεται για όση ώρα κριθεί απαραίτητο από τον
υπεύθυνο λειτουργίας.
20. Σε περιόδους ακραίων θερμοκρασιών (καύσωνας), η διοίκηση
δύναται να τροποποιεί το πρόγραμμα του κολυμβητηρίου.
21. Για διαπιστωμένες φθορές των εγκαταστάσεων του
κολυμβητηρίου επιβάλλεται εις βάρος των υπαιτίων η
αντικατάσταση ή η καταβολή αντιτίμου της φθοράς.
22. Σε περίπτωση κλοπών στα αποδυτήρια του κολυμβητηρίου η
διοίκηση δε φέρει καμμία ευθύνη.
23. Για κάθε πρόβλημα που παρουσιάζεται οι αθλούμενοι
απευθύνονται στον υπεύθυνο λειτουργίας του Δ.Κ.
24. Η διοίκηση δε φέρει ευθύνη σε περίπτωση τραυματισμών ή
ατυχημάτων που προκαλούνται από παραβίαση του κανονισμού
λειτουργίας του Δ.Κ.
25. Για κάθε παράπονο ή πρόβλημα μπορείτε να απευθύνεσθε και
στη Διεύθυνση της ΔΗ.Κ.Ε.Ω. εγγράφως.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ, ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
Για την είσοδο στο Δ.Κ.
1. Κάθε ομάδα αθλητών συνοδεύεται από υπεύθυνο προπονητή
,τα στοιχεία του οποίου κοινοποιούνται στον υπεύθυνο
λειτουργίας του ΔΚ.
2. Η εμφάνιση των αθλητών πρέπει να έχει όλα τα κατάλληλα και
απαραίτητα μέσα για την προπόνηση.
3. Στην αρχή κάθε προπονητικής περιόδου υποβάλλεται από το
σύλλογο ή το σωματείο Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου
εκπροσώπου ότι οι αθλητές έχουν εξεταστεί από ιατρό
παθολόγο ή καρδιολόγο και δερματολόγο και δύνανται να
αθλούνται. Στην Υ.Δ. επισυνάπτεται λίστα των αθλητών
σφραγισμένη από τον ιατρό που τους εξέτασε. Σε περίπτωση
που οι αθλητές διαθέτουν δελτία υγείας ή αθλητικής ιδιότητας
και υπάρχει πρόσφατη θεώρηση ιατρού δύνανται να
προσκομίζονται φωτοτυπίες αυτών.
4. Ο προπονητής του συλλόγου ή σωματείου υποχρεούται να
συνοδεύει τους αθλητές του και να παραμένει στο χώρο έως
την αποχώρηση τους. Κανένας αθλητής δεν κάνει χρήση του
χώρου χωρίς παρουσία προπονητού , ο οποίος είναι
υπεύθυνος και για τυχόν ατύχημα που θα συμβεί κατά την
ώρα της προπόνησης ή παραμονής στους χώρους άθλησης
.Επίσης οι προπονητές είναι υπεύθυνοι για την τήρηση των
όρων ασφάλειας και υγιεινής σύμφωνα με τον παρόντα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ.
5. Κάθε σύλλογος ή σωματείο δικαιούται να κάνει χρήση των
αποδυτηρίων του Δ.Κ.
6. Ανάρμοστη συμπεριφορά παραγόντων ή αθλουμένων δύναται
να οδηγήσει σε αποπομπή με απόφαση της διοίκησης.
7. Η κάθε ομάδα, μετά το πέρας των προπονητικών
δραστηριοτήτων, μπορεί να παραμείνει για πέντε (5) λεπτά
στον περιβάλλοντα χώρο, χωρίς να παρεμποδίζει την
προπόνηση της επόμενης και οφείλει να εγκαταλείψει τα
αποδυτήρια μετά την παρέλευση είκοσι (20) λεπτών.

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ ΣΕ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
1. Για τη διεξαγωγή αγώνων σε κολυμβητήριο ισχύουν και
εφαρμόζονται όλες οι προϋποθέσεις της διεξαγωγής αγώνων σε
κλειστό γυμναστήριο. Οι αγώνες διεξάγονται σύμφωνα με τις
προκηρύξεις και τους κανονισμούς των Ομοσπονδιών του
αθλήματος. Η Διεύθυνση φροντίζει να υπάρχουν οι προϋποθέσεις
για τη διεξαγωγή του αγώνα.
2. Μισή ώρα πριν την έναρξη του αγώνα παραδίδονται για χρήση τα
αποδυτήρια ενώ με την έναρξη εφαρμόζονται οι κανονισμοί και το
προσωπικό του Δ.Κ. δεν έχει αρμοδιότητα στο χώρο.
3. Απαγορεύεται κάθε είσοδος αθλητού στην πισίνα εάν
προηγουμένως δεν έχουν τηρηθεί οι όροι του παρόντος περί
απολύμανσης και δε φέρει αθλητικό σκούφο.
4. Για τη διεξαγωγή αγώνων οποιασδήποτε μορφής (επίσημων,
φιλικών, σχολικών, πανεπιστημιακών, εργασιακών), τοπικής –
περιφερειακής – πανελλήνιας – διεθνούς εμβέλειας, απαιτείται
άδεια τέλεσης αγώνα, η οποία εκδίδεται από τον αρμόδιο φορέα
με μέριμνα του διοργανωτή. Απαραίτητος όρος για τη διεξαγωγή
οποιονδήποτε αγώνων είναι η ύπαρξη του αναγκαίου
προσωπικού, το οποίο απαιτείται για την ομαλή και ασφαλή
διεξαγωγή τους. Το προσωπικό του Κολυμβητηρίου,
συνεπικουρούμενου σε εξαιρετικές περιπτώσεις απ’ αυτό του
διοργανωτή, συνεργάζεται και διευκολύνει την αστυνομία στο
έργο της, όταν αυτή παραβρίσκεται στο Κολυμβητήριο. Σε
περίπτωση διεξαγωγής αγώνων χωρίς την παρουσία αστυνομίας
την ευθύνη για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή τους
αναλαμβάνει ο διοργανωτής
5. Εάν για οποιοδήποτε λόγο το νερό της πισίνας δεν είναι
κατάλληλο για χρήση από άποψη ΥΓΙΕΙΝΗΣ π.χ. υπερβολική
ποσότητα χλωρίου ή έλλειψη χλωρίου ή μη σωστή απολύμανση
και γενικά δεν υπάρχουν οι όροι που θέτει η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΥΓΙΕΙΝΗΣ για χρήση δεξαμενών Κολυμβητηρίου, ο αρμόδιος
υπάλληλος (Συντηρητής πισίνας) εισηγείται και ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η
χρήση της πισίνας. Στα κολυμβητήρια, εφόσον χρησιμοποιούνται
οι πισίνες από ιδιώτες θα πρέπει να υπάρχει ναυαγοσώστης .

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσέρχονται στα Γραφεία του
Κολυμβητηρίου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, όπου
αρμόδιος υπάλληλος θα είναι εντεταλμένος για την παροχή
πληροφοριών και τις εγγραφές, για την ενοικίαση διαδρομών σε
ενδιαφερόμενους, για τη συγκέντρωση και τον έλεγχο των
απαιτούμενων δικαιολογητικών, για την έκδοση των Ατομικών
Δελτίων Εισόδου, καθώς και για την είσπραξη του αναλογούντος
ανά περίπτωση τιμήματος, μέσω τραπέζης. Επιπλέον, στα
Γραφεία του Κολυμβητηρίου θα τηρείται πρωτόκολλο
υποβληθέντων αιτημάτων παραχώρησης, κατάσταση
παραχωρηθέντων διαδρομών ανά ημέρα και ώρα και θα
αρχειοθετούνται τα σχετικά δικαιολογητικά, όπως αυτά
προβλέπονται από τον παρόντα Κανονισμό Λειτουργίας.
Ειδικότερα οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώνουν και να
υποβάλλουν στα Γραφεία του Κολυμβητηρίου σχετική αίτηση,
στην οποία θα αναγράφονται πλήρη στοιχεία και συγκεκριμένα
ονοματεπώνυμο, κατηγορία χρήστη (κοινό – σύλλογος – σωματείο
– όμιλος – ομοσπονδία – σχολική μονάδα – τουριστικό γραφείο),
ημερομηνία – ώρα διάθεσης, είδος κολυμβητικής δεξαμενής,
αριθμός διαδρομών και πιθανή χρήση γυμναστηρίου. Η αίτηση
πρέπει να συνοδεύεται από τα σχετικά δικαιολογητικά
(βεβαιώσεις, γνωματεύσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, λοιπά
αποδεικτικά στοιχεία). Θα ακολουθεί έλεγχος ορθότητας και
πληρότητας των δικαιολογητικών, έλεγχος διαθεσιμότητας του
Κολυμβητηρίου και έγκριση ή μη του υποβληθέντος αιτήματος.
Στην περίπτωση έγκρισης θα εισπράττεται το αναλογούν
αντίτιμο, θα χορηγείται στον ενδιαφερόμενο απόδειξη είσπραξης
και στη συνέχεια θα εκδίδεται διπλότυπο είσπραξης από την
Ταμειακή Υπηρεσία της ΔΗ.Κ.Ε.Ω.. Μετά την ολοκλήρωση των
ανωτέρω διαδικασιών θα εκδίδεται Δελτίο Εισόδου, στο οποίο θα
αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του χρήστη, η ιδιότητά του και
θα επικολλείται πρόσφατη φωτογραφία του. Ο ενδιαφερόμενος
πρέπει να επιδεικνύει το Δελτίο Εισόδου στο προσωπικό του
Κολυμβητηρίου κάθε φορά που κάνει χρήση αυτού. Σε
περίπτωση τέλεσης αγώνων, στα πλαίσια οποιαδήποτε μορφής
διοργανώσεων, πρέπει να προσκομίζεται απαραιτήτως
κατάσταση με τα ονοματεπώνυμα των αθλητών, υπογεγραμμένη
από εκπρόσωπο του κάθε συλλόγου – σωματείου – ομίλου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ
Επιτρέπεται η χρήση των επιφανειών των αθλητικών χώρων για
προβολή διαφημίσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οι
διαφημίσεις αναρτώνται ή τοποθετούνται σε χώρους που
προκαθορίζονται από το Νομικό Πρόσωπο και αποφασίζονται
από το Διοικητικό Συμβούλιο του και η χρήση τους είναι είτε
δωρεάν, είτε με αντίτιμο κατόπιν αποφάσεως Διοικητικού
Συμβουλίου.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ:

1. Ρητά η τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων σε άλλα σημεία
πλην των προκαθορισμένων από αποφάσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου.
2. Τα προβαλλόμενα εμβλήματα, σήματα ή επωνυμίες
απαγορεύεται να επικαλύπτονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο κατά τη
διάρκεια οποιουδήποτε αγώνα ή άλλης αθλητικής διοργάνωσης.
3. Οι διαφημιστικοί χώροι διατίθενται από το Νομικό πρόσωπο
έναντι αντιτίμου, που καθορίζεται εκάστοτε με αποφάσεις του
Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Το Νομικό Πρόσωπο δύναται να αναθέτει σε τρίτους την
εκμετάλλευση των διαφημιστικών χώρων.
5. Στις περιπτώσεις, που σύμφωνα με τη νομοθεσία οι
αγωνιζόμενες ομάδες ή οι αντίστοιχες ομοσπονδίες ή άλλες
διοργανώτριες αρχές δικαιούνται να κάνουν χρήση
διαφημιστικών χώρων κατά τη διάρκεια των αγώνων και να
εισπράττουν τα αντίστοιχα αντίτιμα από τους διαφημιζόμενους,
θα πρέπει πριν προβούν στην ανάρτηση ή τοποθέτηση των
αντίστοιχων διαφημιστικών μηνυμάτων να γνωστοποιούν στο
Νομικό Πρόσωπο τα αντίστοιχα συμφωνητικά με τους
διαφημιζόμενους, να προκαταβάλλουν τα νόμιμα τέλη και τα
δικαιώματα, που θα καθορίζονται ανά περίπτωση, στο Νομικό
Πρόσωπο και να χρησιμοποιούν αυστηρά τους
προσδιορισμένους διαφημιστικούς χώρους που τους έχουν
παραχωρηθεί.
6. Οι Αθλητικοί Σύλλογοι, οι ομάδες και οι εκπρόσωποί τους, που
αναρτούν διαφημιστικά μηνύματα σε συμφωνημένα με το Νομικό
Πρόσωπο σημεία κατά τη διάρκεια των αγώνων για λογαριασμό
τους ή για λογαριασμό των ομοσπονδιών τους, σύμφωνα με τα
προηγούμενα υποχρεούνται στην καθαίρεση ή απομάκρυνση των
ανωτέρω διαφημίσεων από τους αγωνιστικούς χώρους αμέσως
μετά τη λήξη των αντίστοιχων αγώνων.
7. Οι Αθλητικοί Σύλλογοι, οι ομάδες και οι εκπρόσωποί τους κατά
την ανάρτηση, τοποθέτηση ή απομάκρυνση των ως άνω
διαφημίσεων οφείλουν να αποφεύγουν οποιαδήποτε φθορά στις
επιφάνειες των αθλητικών χώρων ή άλλων διαφημιστικών
πινακίδων.
8. Κάθε παράβαση των ανωτέρω επιφέρει τις κυρώσεις που
προβλέπονται από την νομοθεσία και τον παρόντα κανονισμό.

Κωλύματα διάθεσης των αθλητικών χώρων προς άλλους.
Το Νομικό Πρόσωπο μπορεί να αρνηθεί αιτιολογημένα τη διάθεση
της εγκατάστασης όταν:
1. Το Νομικό Πρόσωπο ή ο Δήμος Ωραιοκάστρου γενικότερα,
έκτακτα ή στα πλαίσια του ετήσιου προγράμματος, χρειάζεται
την κάθε αθλητική εγκατάσταση για δικά του προγράμματα ή
εκδηλώσεις μετά από ειδοποίηση τουλάχιστον τριών (3)
ημερών.
2. Έχει γίνει διάθεση του χώρου με παλαιότερη αίτηση σε άλλο
φορέα (έλεγχος πρωτοκόλλου και αλληλογραφίας).
3. Το είδος και το αντικείμενο της δραστηριότητας είναι αντίθετο
με τον παρόντα κανονισμό ή με το κοινό αίσθημα ή μπορεί να
προκαλέσει την κοινή γνώμη ή άλλους χρήστες των αθλητικών
εγκαταστάσεων.
4. Ο αιτών έχει παραβεί στο παρελθόν όρους του κανονισμού
λειτουργίας ή δεν ήταν συνεπής στη χρήση, το οποίο
πιστοποιείται από έγγραφη σχετική αναφορά των υπευθύνων
λειτουργίας των χώρων.
5. Ο αιτών δεν πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος
κανονισμού.
6. Τα αιτήματα χρήσης των εγκαταστάσεων υποβάλλονται
εκπρόθεσμα, είναι ελλιπή ή οι αιτούντες έχουν οφειλές προς
το Δήμο ή το Νομικό Πρόσωπο

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Το ωράριο λειτουργίας του Δ.Κολυμβητηρίου καθορίζεται στην έναρξη
της σαιζόν από τον πρόεδρο του Νομικού Προσώπου ΔΗ.Κ.Ε.Ω..
Η αρμοδιότητα του ελέγχου της τήρησης των διατάξεων του παρόνος
κανονισμού ανήκει στη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ.
Κάθε θέμα που αφορά στη λειτουργία του Δ.Κ. και δεν περιλαμβάνεται
στον παρόντα κανονισμό , δύναται να ρυθμιστεί με απόφαση είτε του
Προέδρου της ΔΗ.Κ.Ε.Ω., είτε με απόφαση του Δ.Σ. της.
Η ΔΗ.Κ.Ε.Ω. και το προσωπικό του Κολυμβητηρίου δεν φέρουν ευθύνη
για τυχόν επεισόδια και βανδαλισμούς, τα οποία δημιουργούνται από
άτομα που παρευρίσκονται στις εγκαταστάσεις του, ούτε για
παρεπόμενες συνέπειες αυτών, αλλά ούτε και για προσωπικά
ατυχήματα μετά τραυματισμού, καθώς και λοιπά συμβάντα, που
οφείλονται στην κακή χρήση των εγκαταστάσεων ή στην μη τήρηση
των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού Λειτουργίας. Τα
απολεσθέντα και μη ζητηθέντα αντικείμενα φυλάσσονται από το
προσωπικό του Κολυμβητηρίου για διάστημα τριών (3) μηνών και στη
συνέχεια διατίθενται για φιλανθρωπικούς σκοπούς ή καταστροφή.
Χρήματα και τιμαλφή παραδίδονται με απόδειξη στο οικείο Αστυνομικό
Τμήμα. Για κάθε χώρο της εγκατάστασης κλειδιά έχει το κατά
περίπτωση αρμόδιο προσωπικό, σύμφωνα με Απόφαση του
Προϊσταμένου του Κολυμβητηρίου. Ο παρών Κανονισμός συντάχθηκε
με στόχο να διασφαλίσει την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία και
διάθεση των εγκαταστάσεων του Κολυμβητηρίου, καθώς επίσης την
ασφάλεια και την υγεία των αθλουμένων, σε συνάρτηση με την επίτευξη
των σκοπών του. Ο παρών Κανονισμός αναρτάται στους πίνακες
ανακοινώσεων του Κολυμβητηρίου, διατίθεται στους αθλούμενους και η
γνώση του περιεχομένου του αποτελεί υποχρέωσή τους. Ο παρών
Κανονισμός δύναται να τροποποιηθεί με Απόφαση Δ.Σ της ΔΗ.Κ.Ε.Ω.
Για διαπιστωμένες και αποδεδειγμένες φθορές των εγκαταστάσεων του
Κολυμβητηρίου, οι οποίες θα βεβαιώνονται κατόπιν έκθεσης του
Προϊσταμένου του Κολυμβητηρίου και αφού έχει προηγηθεί αυτοψία
από 16 υπεύθυνο υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου, θα επιβάλλεται σε βάρος των υπαιτίων η αντικατάσταση ή η
αποκατάσταση ή η καταβολή του ποσού της δαπάνης, που απαιτείται
για την επαναφορά στην πρότερη κατάσταση. Σε περίπτωση καταβολής
ποσού, το ύψος αυτού θα βεβαιώνεται σε βάρος του υπαιτίου, σύμφωνα
με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοτικών Εσόδων, μετά από
αιτιολογημένη εισήγηση του Προϊστάμενου του Κολυμβητηρίου.
Ο παρών Κανονισμός λειτουργίας του Δ.Κ. διέπεται από τις διατάξεις :
Υπ,αρ.Γ1/443-15-1-73?(ΦΕΚ87Β)ΥΔ όπως τροποποιήθηκε από την
υπ,αρ.Γ41150/76(ΦΕΚ937Β) όμοια περί κολυμβητικών δεξαμενών, την
ΔΥΓ2/80825/06 εγκύκλιο(ΦΕΚ120Β).
Η μη τήρηση του κανονισμού λειτουργίας επιφέρει ποινές έως και την
οριστική αποβολή του αθλητικού σωματείου και των μεμονωμένων
αθλητών από την αθλητική εγκατάσταση. Άρθρο 21 Καθηκοντολόγιο,
Ωράριο και αρμοδιότητες Προσωπικού Αθλητικών Χώρων

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.