Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ επιστράτευσης γιατρών

¸íáò ÷ñüíïò ðÝñáóå áðü ôéò 26 Öåâñïõáñßïõ 2020, ðïõ îåêßíçóå ç ðáíäçìßá Covid-19 óôçí ÅëëÜäá êáé åìöáíßóôçêå ôï ðñþôï êñïýóìá óôçí ÷þñá.Áðü ôüôå ç æùÞ ìáò Üëëáîå.Âñéóêüìáóôå óôï 3ï lockdown êáé ç êáèçìåñéíüôçôá ìáò åßíáé áêüìç åðçñåáóìÝíç áðü ôçí ðáíäçìßá.Óôéãìéüôõðá áðü ìéá èëéâåñÞ åðÝôåéï ðïõ üëïé åõ÷üìáóôå êÜðïéá óôéãìÞ íá áöÞóïõìå ðßóù, ÓÜââáôï 27 Öåâñïõáñßïõ 2021 (ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ/ EUROKINISSI)

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ επιστράτευσης γιατρών

Στο ΦΕΚ γίνεται αναφορά για επίταξη προσωπικών υπηρεσιών ιατρών για τις περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Θεσσαλίας

Οι γιατροί που επιστρατεύονται είναι Πνευμονολόγοι, Παθολόγοι και γιατροί Γενικής Ιατρικής.

Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ για την επιστράτευση των ιδιωτών γιατρών προκειμένου να ενισχυθεί το ΕΣΥ που δοκιμάζεται από την πίεση της πανδημίας του κορονοϊού.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Υγείας και η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, «όπως προβούν σε επίταξη προσωπικών υπηρεσιών ιατρών συμβεβλημένων με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, με έδρα εντός των Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Θεσσαλίας, ειδικοτήτων Πνευμονολογίας, Παθολογίας και Γενικής Ιατρικής

 

vendo

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.