Επιστολή-απάντηση Ν. Μπάτου στο θέμα της αντικατάστασης της εισφοράς σε χρήμα με αυτή της γης

mpatos“Στη συνεδρίαση της 18.10.2013 του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου, ακούστηκαν τόσα ψέματα, τόσες ανακρίβειες, αποκρύβησαν τόσα στοιχεία, που πρέπει να προβληματίσει εντονότατα όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, τους αιτούντες ιδιοκτήτες γης, αλλά κυρίως όλους τους πολίτες του Δήμου Ωραιοκάστρου, για τις πρακτικές που εφαρμόζει ο κος Σαραμάντος για να πετύχει τους στόχους του’.

Θα επιχειρήσουμε, με παράθεση στοιχείων αλλά και προβληματισμών, να αναλύσουμε την τακτική ενός ανθρώπου που επέλεξε να επιστρατεύσει ότι ανήθικο και ανιστόρητο πολιτικά για νααποπροσανατολίσει και να εξαπατήσει Δημοτικούς Συμβούλους και παρισταμένους πολίτες που ο ίδιος μερίμνησε τηλεφωνικά να καλέσει, για να δώσει μια καλοστημένη και καλοργανωμένη παράσταση, μετάθεσης προσωπικών ευθυνών.
Τους εξαπάτησε διότι:
·         Εισήγαγε το συγκεκριμένο θέμα ως έκτακτο, δηλαδή για να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο εντός 24 ωρών, ενώ είναι σαφές ότι δεν προκύπτει όπως απαιτεί ο κώδικας το έκτακτο του χαρακτήρα τουκαι μάλιστα  μετά από τρία χρόνια που το είχε κρυμμένο στα συρτάρια του.
·         Δεν χορήγησε κανένα απολύτως στοιχείο – έγγραφο (από όσα επικαλέστηκε) στους Δημοτικούς Συμβούλους, ούτε καν αυτήν την εισήγηση του Προεδρείου.
·         Δεν έθεσε σε ψηφοφορία το αίτημα για αναβολή σε τακτική συνεδρίαση, για να κληθούν αρμόδιοι και υπεύθυνοι και κυρίως να δοθεί χρόνος στους Δημοτικούς Συμβούλους να προετοιμαστούν.
·         Εισήγαγε το θέμα με τίτλο «επανεξέταση αποφάσεων που είχαν ληφθεί για την μετατροπή αιτήσεων πολιτών που θέλησαν αντί εισφοράς σε χρήμα να εισφέρουν σε γη».
Και τελικά η απόφαση που ελήφθη ήταν: «Αναστολή των βεβαιωτικών καταλόγων της εισφοράς σε χρήμα».
Δηλαδή εισήγαγε με έκτακτη διαδικασία ένα θέμα καθαρά πολεοδομικού περιεχομένου και κατέληξε ή κατάφερε να υποκλέψει απόφαση καθαρά οικονομικού περιεχομένου,
χωρίς καμία αναφορά σε διάταξη νόμου βάσει της οποίας γίνεται αυτή η αναστολή,
χωρίς καμία αναφορά αν οι υπάρχουσες ομόφωνες αποφάσεις του πρώην Δήμου Ωραιοκάστρου είναι έγκυρες και εάν όχι γιατί δεν τις ακύρωσε.
·         Προσπάθησε να υποβαθμίσει και να χλευάσει δια του  γνωστού Δούμπαλα!!!!, την διαβεβαίωση του Φώτη Παρπόρη ότι οι αποφάσεις αυτές είχαν αναρτηθεί στο site του πρώην Δήμου Ωραιοκάστρου και οι οποίες ακόμη και σήμερα είναι αναρτημένες.
Να θυμίσουμε ότι ο πρώην Δήμος Ωραιοκάστρου ήταν στους δυο πρώτους Δήμους μαζί με αυτόν των Συκεών, που απέκτησαν από το 2007 με την έγκριση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας site.
·         Είπε με απύθμενο θράσος ότι η προηγούμενη Διοίκηση, όφειλε, να αποστείλει στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για έγκριση νομιμότητας τις αποφάσεις του πρώην Δήμου Ωραιοκάστρου.
Δυστυχώς γι’ αυτόν, τους πέντε καλοπληρωμένους συμβούλους του αλλά και τον επί καμιά δεκαριά χρόνια Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου, Κυριάκο Δούμπαλα, τους αποκαλύπτουν και τους εκθέτουν οι διατάξεις:
Α) Άρθρο 145 §2 του Ν. 3463/2006, η οποία επακριβώς λέει: Οι αποφάσεις των δημοτικών και κοινοτικών  συμβουλίων και των λοιπών συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Κοινοτήτων και των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου είναι εκτελεστές αφότου εκδοθούν.
Β) Άρθρο 149 του ιδίου Νόμου: στο συγκεκριμένο άρθρο περιγράφονται αναλυτικά ποιες αποφάσεις πρέπει να αποστέλλονται για έλεγχο νομιμότητας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης. Οι αποφάσεις πολεοδομικού περιεχομένου αποστέλλονται στην επιβλέπουσα αρχή (δηλ. στη τότε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση) και όχι στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Γ) Από την υπάρχουσα νομολογία αλλά και γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (761/95) όπου αναφέρει ότι:
Τα σχέδια πόλεων και οι επεξηγηματικοί πίνακες, τα υπομνήματα και οι αποφάσεις των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων δύναται να εγκριθούν, να τροποποιηθούν ή να απορριφθούν από το αρμόδιο Υπουργείο (ΠΕΧΩΔΕ).
Τέλος το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο παρά τα ανωτέρω, εξασφάλισε την συναίνεση και του πρώην Δ/ντή, και του αρμοδίου τμήματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ότι οι αποφάσεις αυτές δεν ελέγχονται για την νομιμότητά τους διότι δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρ. 149.
Την ίδια θέση επιβεβαιώνει και σήμερα (δι άλλων προσώπων η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης)
Με βάσει λοιπόν τα παραπάνω, οι ομόφωνες αποφάσεις του πρώην Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου είναι και νόμιμες και έγκυρες.
·         Ο κος Σαραμάντος σκοπίμως και δολίως απέκρυψε τους πίνακες που συντάχθηκαν τον Οκτώβριο του 2010 από την μελετητική ομάδα και οι οποίοι πίνακες ανέφεραν και κατέγραφαν καθαρά δίπλα στα ονόματα κάθε αιτούντα ιδιοκτήτη την αλλαγή εμβαδού της ιδιοκτησίας κάθε αιτούντα μετά τις ομόφωνες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου αντικαθιστώντας έτσι την εισφορά σε χρήμα με γη. (ενδεικτικά παραθέτω πίνακα ονομάτων των ιδιοκτητών που περιλαμβάνονται στις ομόφωνες αποφάσεις).
Οι πίνακες αυτοί έπρεπε να υπογραφούν από τον επιβλέποντα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ο οποίος είχε μείνει απολύτως σύμφωνος με τις ενέργειές μας.
Η οριστικοποίηση δε αυτή θα εγένετο στο στάδιο της πράξης εφαρμογής που είναι και το τελικό στάδιο.
Τα τελευταία τρία χρόνια ο Σαραμάντος έκανε τρεις συσκέψεις με αρμόδιους της Τεχνικής Υπηρεσίας αλλά και της Οικονομικής Υπηρεσίας, με το πώς θα ξεπεράσει!!!! αυτό το θέμα, των συνταγμένων πινάκων.
Γιατί λοιπόν τους απέκρυψαν από το Δημοτικό Συμβούλιο και τους πολίτες!
Γιατί επί τρία χρόνια άφησε το θέμα στα συρτάρια!
Γιατί δεν κάλυψε έγκαιρα την Οικονομική Υπηρεσία!
Γιατί προέβη στις δεσμεύσεις φορολογικών ενημεροτήτων και τραπεζικών λογαριασμών, χωρίς ενημέρωση των ίδιων ιδιοκτητών αλλά ούτε και του Δημοτικού Συμβουλίου!
·         Το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο θεμελίωσε τις ομόφωνες αποφάσεις του, περί αποδοχής του αιτήματος των πολιτών για αντικατάσταση της εισφοράς σε χρήμα με αυτήν σε γη, στο Ν. 1337/83, άρθ. 9 § 4, η οποία επί λέξει αναφέρει:
«Μετά από σχετική αίτηση του ιδιοκτήτη και ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΆ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΑΡΜΌΔΙΑΣ ΑΡΧΉΣ, είναι δυνατό αντί της καταβολής εισφοράς σε χρήμα, να προσφέρεται τμήμα της επιφανείας της ιδιοκτησίας ίσης αξίας. Η μετατροπή γίνεται ΜΕΧΡΙ την πραγματοποίηση της εισφοράς σε γη».
Μάλιστα στη συνεδρίαση παρευρέθησαν η ίδια υπάλληλος εισηγήτρια, εκπρόσωπος της μελετητικής ομάδας αλλά και με τη σύμφωνη γνώμη της επιβλέπουσας αρχής.
Τότε από κανέναν δεν εκφράστηκε η άποψη – θέση ότι οι ιδιοκτήτες οφείλουν να μεταβιβάσουν αντί της εισφοράς σε χρήμα, σε γη, με συμβολαιογραφική πράξη και να καταστούν συνιδιοκτήτες με το Δήμο, στο χωράφι τους. Σε ποια διάταξη του ν. 1337/83 αναγράφεται αυτή η άποψη, σε ποια ΚΥΑ, σε ποια Υπουργική απόφαση!
Η § 4 του άρθρου 9 είναι σαφής: «Η μετατροπή της προσφερθείσας επιφάνειας γίνεται μέχρι την πραγματοποίηση της εισφοράς σε γη».
Δηλαδή μέχρι την τελική – οριστική εκκαθάριση της επιφανείας γης σε κάθε ιδιοκτήτη. Δηλαδή στο στάδιο της πράξης εφαρμογής.
Αν ο νομοθέτης ήθελε να ισχύει μόνον στο τελικό στάδιο, θα ανέφερε  «κατά το στάδιο και όχι μέχρι το στάδιο».
Ακόμη η ίδια διάταξη αναφέρει την έγκρισή της κατά περίπτωση  της αρμόδιας αρχής. Και αρμόδια αρχή ήταν τότε η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση (ο επιβλέπων της μελέτης) και σήμερα η προϊσταμένη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και πάντως δεν ήταν και δεν είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης όπως ψευδώς ακούστηκε στην αίθουσα, πολλαπλώς μάλιστα από τον Σαραμάντο.
Η διατύπωση της διάταξης, το αίτημα των πολιτών για προσφορά αντί χρημάτων των αντίστοιχων τ.μ. τμήματος επιφανείας από τα χωράφια τους και η ομόφωνη βούληση του Δημοτικού Συμβουλίου, επιτάσσουντώρα – ΑΜΕΣΑ την υπογραφή των αντίστοιχων πινάκων από την προϊσταμένη της Τεχνικής Υπηρεσίας στηριγμένη στις νόμιμες και έγκυρες ακόμη και σήμερα αποφάσεις του τότε Δημοτικού Συμβουλίου, την ακύρωση των βεβαιωτικών καταλόγων και την άρση κάθε επιβληθείσας δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών και φορολογικών ενημεροτήτων.
Βέβαια ο κος Σαραμάντος γνωρίζει καλά, πολύ καλά την τεχνική του.                          Ο εκφοβισμένος και ο εκβιαζόμενος πολίτης είναι ευάλωτος και εκμεταλλεύσιμος. Εύκολα γίνεται εν δυνάμει ψηφοφόρος του, αφού του έλυσε δήθεν το πρόβλημά του.
·         Ο κος Σαραμάντος μεταξύ πολλών εκκωφαντικών εφευρέσεων είπε ότι: θα μπορούσε η προηγούμενη διοίκηση αντί βεβαιωτικών καταλόγων να εισπράξει την εισφορά οίκοθεν και να μην συντάξει βεβαιωτικούς καταλόγους.
Η διάταξη του Ν. 1337/83, άρθ. 9, § 3, αλλά και την ΚΥΑ 5494/2004, άρθ.1, με σαφήνεια διατυπώνουν ότι: «Η εισφορά ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ απ’ ευθείας στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου» και εισπράττεται με βάσει τις διατάξεις περί εισπράξεων δημοσίων εσόδων.
Δυστυχώς έχουμε να κάνουμε με άνθρωπο που όλα (νομιμότητα, αξιοπρέπεια, τήρηση νόμων και διατάξεων, σεβασμός στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους πολίτες) τα έχει θυσιάσει στο βωμό της σκοπιμότητας, της παραπληροφόρησης, της εξαπάτησης Δημοτικών Συμβούλων και πολιτών,υπηρετώντας έναν και μοναδικό σκοπό.
Να μεταθέσει τις προσωπικές του ευθύνες.
Να εκθέτει, να λοιδορεί και να φιμώνει τους Δημοτικούς Συμβούλους.
Να εξαπατά  τους πολίτες για να παρουσιάζετε ως ο καλός , ο ειλικρινής και αυτός που τάχα ενδιαφέρεται για τους πολίτες.
Αν ακούσει κανείς (και είναι στη διάθεση όποιου το ζητήσει) την απομαγνητοφωνημένη συνεδρίαση θα διαπιστώσει ότι:
Από τα 150 λεπτά που διήρκησε αυτό το θέμα ο ίδιος μιλούσε επί 120 λεπτά ακατάσχετα και επαναλαμβάνοντας για 8 φορές τα ίδια λόγια.
Αποκτήσαμε αντί Δημάρχου μια κακόγουστη κουτσομπόλα της γειτονιάς.
Ήταν μια καθαρή προεκλογική αναφορά με βολές και διαβολή του προηγούμενου Δημοτικού Συμβουλίου.
Κάθε φορά που έπαιρναν το λόγο Δημοτικοί Σύμβουλοι ή πολίτες, ή τους διέκοπτε ο ανεκδιήγητος Δούμπαλας ή ο ίδιος ειρωνευόταν τους Δημοτικούς Συμβούλους αποφεύγοντας όπως πάντα να απαντήσει  σε ουσιώδεις ερωτήσεις που έθεσαν οι Παρπόρης , Καρύδης και Θεμελής.
Επέτρεψε να ολοκληρώσουν μόνον Δημοτικοί Σύμβουλοι που διετύπωσαν θέση – άποψη ενάντια στην προηγούμενη Διοίκηση, γιατί έτσι τους έστησε αλλά και διότι τον βόλευε.
Θα μπορούσα πραγματικά να δώσω απαντήσεις σε όσα ακούστηκαν από διάφορους Δημοτικούς Συμβούλους όμως δεν θέλω να το κάνω, γιατί θα ικανοποιήσω τις ορέξεις και την μόνιμη επιδίωξη του Σαραμάντου.
Απλά θέλω να καταλάβουν ότι δεν πρέπει να παρασύρονται και δεν πρέπει να πέφτουν εύκολα στις παγίδες που στήνει καθημερινά ο Σαραμάντος.
Να είναι υπερήφανοι για την βούληση που εκφράστηκε με τις ομόφωνες αποφάσεις που αναρτήθηκαν στο επίσημο site του Δήμου (άρα δεν μπορεί να λέγετε ότι κρύφτηκαν στο συρτάρι) που και έγκυρες και νόμιμες είναι.
Και να ντρέπονται για την υποβάθμιση του Δημοτικού Συμβουλίου, την κατάντια των στημένων συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, την προσπάθεια φίμωσης, με κανιβαλικές μεθόδους και συστηματική προσβολή σε βάρος της προσωπικότητας αξιόλογων ανθρώπων επιτυχημένων επιστημόνων και επαγγελματιών από άξεστους και ιδιοτελείς προστατευόμενούς του.
Όσον αφορά την τύχη της ληφθείσας απόφασης γεννώνται τα κάτωθι ερωτήματα:
ü  Πού αλήθεια θα στηριχθεί η νομιμότητά της (γιατί αυτή η απόφαση πρέπει να τύχη έγκριση νομιμότητας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης καθότι εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρ. 149 του Ν. 3463/2006).                               Θα χρησιμοποιήσει τις ομόφωνες αποφάσεις του πρώην Δήμου Ωραιοκάστρου ή όχι!
ü  Αν γίνει δεκτή θα χρησιμοποιήσει ο Σαραμάντος δυο μέτρα και δυο σταθμά.
Δηλ. θα χωρίσει τους πολίτες σε αυτούς που δεν έκανε δεκτό το αίτημά τους ο Σαραμάντος για εισφορά σε γη για να μην πληρώσουν ούτε ευρώ μέχρι την πράξη εφαρμογής και σ’ αυτούς που εδώ και χρόνια εξόφλησαν ή συνεχίζουν να πληρώνουν την επιβληθείσα εισφορά σε χρήμα.
Ο λόγος για τον οποίο καθυστέρησε για τρία χρόνια η λύση του συγκεκριμένου θέματος, η ανάρτηση της πολεοδομικής μελέτης Ωραιοκάστρου, η μείωση των 150€ της εισφοράς σε χρήμα και μάλιστα σήμερα που η αξία των χωραφιών μειώθηκε κατά 70% τουλάχιστον, αλλά και τα Γενικά Πολεοδομικά σχέδια, οφείλονται αποκλειστικά και μόνο στην επιλογή του Σαραμάντου, να καθυστερήσει τον Ο.Ε.Υ.  (Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών) του Δήμου, να μην προβεί σε προγραμματική σύμβαση με υπάλληλο άλλου Δήμου, να μην αναζητήσει μετάταξη από άλλη υπηρεσία υπαλλήλου για να μπορεί να λειτουργήσει η Τεχνική Υπηρεσία για να πετύχει να σύρει πίσω στην κυριολεξία όλα τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα της περιοχής, να μην έρθει σε προστριβή με τους πολίτες, με τις ενστάσεις που θα υπέβαλαν και θα έπρεπε να πάρει αποφάσεις.
Έτσι τώρα εξασφάλισε τον απαιτούμενο χρόνο να παραμυθιάζει τον καθένα στο γραφείο του Δήμου λέγοντας «την δική σου ένσταση θα την κάνω δεκτή»
Ενώ η αλήθεια είναι ότι οι όποιες ενστάσεις θα εξεταστούν από το νέο Δημοτικό Συμβούλιο που θα προκύψει από τις εκλογές. Με βάσει όλα τα παραπάνω οφείλουν όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι να ζητήσουν με αίτημά τους, να επανεξετασθεί το θέμα, να προασπίσουν τις νόμιμα ληφθείσες αποφάσεις του πρώην Δημοτικού Συμβουλίου, να προστατεύσουν τους αιτούντες ιδιοκτήτες αλλά να αγωνιστούν και για την ισότιμη μεταχείριση των 4.000 ιδιοκτητών.
Τέλος να ελέγξουν την διατύπωση της απόφασης και τα στοιχεία που θα αποστείλει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης για έλεγχο νομιμότητας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΤΟΣ
π. Δήμαρχος Ωραιοκάστρου
Λ. Δημοκρατίας & Κομνηνών γωνία
1ος όροφος τηλ.& fax 2310689799
vendo

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.