Και 2ο Λύκειο Ωραιοκάστρου υπο κατάληψη

Υπό κατάληψη παραμένει το 1ο γενικό λύκειο Ωραιοκάστρου από εχθές,δείτε σχετικά εδώ.
Σήμερα το πρωί ξανά ψήφισαν οι μαθητές για το αν θέλουν να συνεχιστεί ή οχι η κατάληψη. Η καταμέτρηση των ψήφων που ήταν υπέρ υπερίσχυσαν κατά πολύ τον αριθμό των μαθητών που ήταν αντίθετοι στην κατάληψη. Ο διευθυντής του σχολείου ενημέρωσε τους μαθητές ότι ο νόμος αναφέρει πως οι χαμένες διδακτικές ώρες θα αναπληρωθούν καταργώντας τις εκδρομές.
Σήμερα οι μαθητές του 2ου γενικού λυκείου Ωραιοκάστρου προέβησαν στην ίδια πράξη,στην κατάληψη του σχολείου τους κρατώντας σε γενικές γραμμές μία κοινή γραμμή με το 1ο λύκειο Ωραιοκάστρου.

Δείτε τους λόγους της κατάληψης αναλυτικά που γνωστοποίησαν  οι μαθητές:

91A086C4-5FD5-4A4C-9000-CB63681140D9

Αντιδράσεις υπάρχουν απο γονείς για την κατάληψη εξαιτίας της παρακάτω κοινής υπουργικής απόφασης:

Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 18533/Δ4/2018

ΦΕΚ 450/Β/14-2-2018

Συμπλήρωση των διατάξεων της αριθμ. 10645/ΓΔ4/22-1-2018 (Β΄ 120) υπουργικής απόφασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της περιπτ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 89, καθώς και της περιπτ. α΄ της παρ. 15 του άρθρου 83 του ν. 4485/2017 (Α΄114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 8 του άρθρου 42 και της παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 89 του ν. 4485/2017 (Α΄114) και ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του ν. 1566/1985 (Α΄167) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17) «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του ν. 4139/2013 (Α΄ 74) «Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις».

6. Τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 5 του ν. 3475/2006 (Α΄146) «Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 47 του ν. 3848/2010 (Α΄71).

7. Τις διατάξεις των άρθρων 26, 27 και 28 της αριθμ. 10645/ΓΔ4/22-1-2018 (Β΄ 120) υπουργικής απόφασης «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης».

8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

9. Το π.δ. 114/2014 (Α΄ 181) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και θρησκευμάτων».

10. Το π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

11. Την αριθμ. 201408/Υ1/16/2016 (Β΄ 3818) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Δημήτριο Μπαξεβανάκη».

12. Την αριθμ. 180763/Γ1/2017 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΟΔΔ 536) «Διορισμός Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

13. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 16103/Β1/31-01-2018 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

14. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Στο άρθρο 27, της αριθμ. 10645/ΓΔ4/22-1-2018 (Β΄ 120) υπουργικής απόφασης προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

«6. Στην ειδική πράξη του Συλλόγου των Διδασκόντων των ΕΠΑ.Λ. κάθε Α΄ τετραμήνου, εφόσον έχει διαπιστωθεί ότι το άθροισμα των απουσιών του/της μαθητή/τριας είναι μεγαλύτερο από τον αριθμό απουσιών που χαρακτηρίζει τη φοίτηση ανεπαρκή, ο/η μαθητής/τρια χαρακτηρίζεται ως μη παρακολουθών/ούσα και δε λαμβάνεται υπόψη α) στα αριθμητικά δεδομένα του τμήματος για τις αναθέσεις των μαθημάτων, θεωρητικών και εργαστηριακών, καθώς και β) στον προγραμματισμό τμημάτων για το επόμενο σχολικό έτος, κενών και πλεονασμάτων των εκπαιδευτικών.

2. Στην παράγραφο 9 του άρθρου 28, της αριθμ. 10645/ΓΔ4/22-1-2018 (Β΄ 120) υπουργικής απόφασης προστίθεται περίπτωση γ΄ ως εξής:

«γ. Ειδικά για το σχολικό έτος 2017-18 μπορεί να χαρακτηριστεί ως επαρκής και η φοίτηση μαθητή/-τριας που πραγματοποίησε έως 108 απουσίες για τις Β΄, Γ΄ τάξεις Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και έως 115 απουσίες για τη Δ΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., εφόσον συντρέχουν σωρευτικά τα εξής: α) για τις παραπάνω από τις 75 απουσίες για τις Β΄, Γ΄ τάξεις Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ., 78 απουσίες για τις Β΄, Γ΄ τάξεις Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και 83 απουσίες για τη Δ΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. έχει προσκομίσει δικαιολογητικά από γιατρό που βεβαιώνουν την ασθένεια, β) ο Γενικός Μέσος Όρος της προφορικής βαθμολογίας, που προκύπτει από το άθροισμα των μέσων όρων των δύο τετραμηνιαίων βαθμών διαιρούμενο με τον αριθμό των διδασκόμενων μαθημάτων, είναι δεκαπέντε πλήρες και γ) δεν έχει κάνει χρήση της μη προσμέτρησης απουσιών του άρθρου 24 παρ. 2 και 3 της αριθμ. 10645/ΓΔ4/22-1-2018

(Β΄ 120) υπουργικής απόφασης».

3. Στην παρ. 5 του άρθρου 26 της αριθμ. 10645/ΓΔ4/22-1-2018 (Β΄ 120) υπουργικής απόφασης προστίθεται περίπτωση γ΄ ως εξής:

«γ. Όταν πρόκειται για θεραπευόμενους ή ανήλικους ή ενήλικες εγκεκριμένων Οργανισμών θεραπείας απεξάρτησης του ν. 4139/2013 (Α΄ 74), απαιτείται να καταθέτουν οι ενδιαφερόμενοι στην αρμόδια Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης βεβαίωση, στην οποία αναφέρεται το θεραπευτικό πρόγραμμα απεξάρτησης και η διάρκεια του. Το θεραπευτικό πρόγραμμα απεξάρτησης δεν απαιτείται να διαρκεί καθ’ όλο το χρονικό διάστημα από την τελευταία εγγραφή τους σε σχολική μονάδα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέχρι την προσέλευση τους για την απόκτηση απολυτήριου τίτλου, αλλά να έχει διανυθεί εντός αυτού του χρονικού διαστήματος».

4. Στο άρθρο 26 της αριθμ. 10645/ΓΔ4/22-1-2018 (Β΄ 120) υπουργικής απόφασης προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:

«7. Οι μαθητές της περίπτ. γ΄ της παρ. 5 προκειμένου να προσέλθουν σε εξετάσεις ως κατ’ ιδίαν διδαχθέντες προσκομίζουν βεβαίωση από την οποία προκύπτει ότι συνεχίζουν να παρακολουθούν θεραπευτικά προγράμματα των εγκεκριμένων οργανισμών του άρθρου 51 του ν. 4139/2013. Οι μαθητές κάνουν χρήση του δικαιώματος ως κατ’ ιδίαν διδαχθέντες για την απόκτηση απολυτήριου τίτλου Γυμνασίου ή Λυκείου, εφόσον έχουν παρέλθει τουλάχιστον τρία (3) έτη από την τελευταία εγγραφή τους πριν την τρέχουσα εγγραφή τους ως κατ’ ιδίαν διδαχθέντες στην αντίστοιχη σχολική μονάδα».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 2 Φεβρουαρίου 2018

vendo

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.