ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ 160 ΑΝΕΡΓΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ 160 ΑΝΕΡΓΟΥΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Θεσσαλονίκη της απασχόλησης» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Θεσσαλονίκη: Κοιτίδα επιχειρηματικότητας και εξωστρέφειας, με στόχο την απασχόληση», η οπ…οία έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1 «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» του ΕΣΠΑ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.
ΚΑΛΕΙ
ανέργους οι οποίοι κατοικούν στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης (Πρώην Νομός Θεσσαλονίκης), να συμμετάσχουν στο έργο «Θεσσαλονίκη: Κοιτίδα επιχειρηματικότητας και εξωστρέφειας, με στόχο την απασχόληση» και να ενταχθούν σε συγκεκριμένες Δράσεις, με σκοπό την προώθησή τους στην αγορά εργασίας.

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
Να είναι κάτοικοι της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης (πρώην Νομός Θεσσαλονίκης)
Να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. με δελτίο ανεργίας σε ισχύ

Αντικείμενο του έργου είναι η υποστήριξη εκατόν εξήντα (160) ανέργων, κατά τη διαδικασία προώθησής τους στην αγορά εργασίας ως εξής:
• Πενήντα (50) άτομα σε θέσεις μισθωτής εργασίας
• Τριάντα πέντε (35) άτομα σε θέσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας
• Πενήντα (50) άτομα για αυτοαπασχόληση ή ίδρυση της δικής τους επιχείρησης
• Εικοσιπέντε (25) άτομα για ίδρυση τριών (3) κοινωνικών επιχειρήσεων

Οι Δράσεις στις οποίες θα συμμετέχουν οι ωφελούμενοι στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους για την ένταξη στην αγορά εργασίας είναι:
Α. Συμβουλευτική υποστήριξη και ειδικότερα
Διάγνωση των αναγκών για προώθηση στην αγορά εργασίας (160 ωφελούμενοι)
Συμβουλευτική επιχειρηματικότητας για την ίδρυση νέων καινοτόμων επιχειρήσεων (50 ωφελούμενοι),
Συμβουλευτική κοινωνικής επιχειρηματικότητας για την ίδρυση κοινωνικών επιχειρήσεων (25 ωφελούμενοι),
Συμβουλευτική υποστήριξη μετά την τοποθέτησή τους στην αγορά εργασίας (85 ωφελούμενοι),
Εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων ίδρυσης νέων επιχειρήσεων και μελέτες αιτήσεων υπαγωγής σε ενισχύσεις (50 σχέδια),
Εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων ίδρυσης νέων κοινωνικών επιχειρήσεων και μελέτες αιτήσεων υπαγωγής σε ενισχύσεις (3 σχέδια).
Β. Παρακολούθηση προγραμμάτων κατάρτισης διάρκειας 72 ωρών, με εκπαιδευτικό επίδομα 5€ την ώρα, για την απόκτηση επαγγελματικών προσόντων (85 ωφελούμενοι)
Γ. Παρακολούθηση προγραμμάτων κατάρτισης διάρκειας 45 ωρών, με εκπαιδευτικό επίδομα 5€ την ώρα, για την απόκτηση προσόντων σε θέματα καινοτόμου επιχειρηματικότητας (50 ωφελούμενοι),
Δ. Παρακολούθηση προγραμμάτων κατάρτισης διάρκειας 45 ωρών, με εκπαιδευτικό επίδομα 5€ την ώρα, για την απόκτηση προσόντων σε θέματα λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων (25 ωφελούμενοι),
Ε. Παρακολούθηση προγραμμάτων συνοδευτικής επιμόρφωσης διάρκειας 49 ωρών για την απόκτηση οριζόντιων προσόντων (75 ωφελούμενοι).

Εταίροι της Α.Σ. «Θεσσαλονίκη της απασχόλησης» είναι οι ακόλουθοι:
Συντονιστής:
• Αναπτυξιακή Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Επαγγελματιών Θεσσαλονίκης
Μέλη:
Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης
Ινστιτούτο Ανάπτυξης Εμπορίου
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΑΠΘ
Public Consulting & Development Σύμβουλοι Ανάπτυξης ΑΕ
Γνώση Αναπτυξιακή Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
ΚΕΚ Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου
ΚΕΚ Δια Βίου Γνώση

Υποβολή Αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν Αίτηση Συμμετοχής από 01/08/2013 έως και 30/9/2013 (εκτός του διαστήματος 12-16/08/2013), από Δευτέρα έως Παρασκευή, 10:00 – 14:00, στα γραφεία των εταίρων:
Αναπτυξιακή Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Επαγγελματιών Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνος: κ. Παύλος Καζαντζίδης, τηλ. 2310 227390
Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνες: Ερμιόνη Ντάσιου & Χρυσούλα Ιωαννίδου, τηλ. 2310 547887

Δικαιολογητικά
Οι ενδιαφερόμενοι συνημμένα με το Έντυπο της Αίτησης Συμμετοχής, το οποίο θα μπορούν να προμηθεύονται από τα παραπάνω γραφεία και στην ιστοσελίδα www.thesap.gr θα υποβάλλουν και τα εξής δικαιολογητικά:
• Αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας
• Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ (πρωτότυπη ή φωτοαντίγραφο)
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του τελευταίου τριμήνου ή σχετική υπεύθυνη δήλωση
• Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής (π.χ. βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή λογαριασμός ΔΕΚΟ – ΔΕΗ, ΟΤΕ, νερό)
• Φωτοαντίγραφο του πλέον πρόσφατου εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας (Οικονομικό έτος 2012)
• Πρόσφατη Φωτογραφία
• Βιογραφικό σημείωμα

Τέλος, οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν σε απλά φωτοαντίγραφα και εφόσον υπάρχουν:
• Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα (για μισθωτούς)
• Βεβαίωση από τον οικείο ασφαλιστικό τομέα (για τους επαγγελματίες)
• Φωτοτυπία πτυχίου σπουδών ή/και τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών
• Φωτοτυπία βεβαιώσεων παρακολούθησης σεμιναρίων κατάρτισης
• Φωτοτυπία πτυχίων σπουδών/ ξένων γλωσσών αναγνωρισμένων & αντίστοιχες μεταφράσεις

Οι ωφελούμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής θα ειδοποιηθούν μετά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για συνέντευξη.

20130918-110223.jpg

vendo

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.