Τα οικονομικά του δήμου με τα μάτια του Άγγελου Πανούση

Τα οικονομικά του Δήμου σε αρνητική πορεία

Κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου…
Αγαπητοί Συνδημότες,

Η κριτική στη δράση κάθε αιρετού έχει στόχο και σκοπό τη βελτίωση της εκάστοτε αρχής, αρκεί να γίνεται με ευπρέπεια, σεβασμό και διατύπωση επιχειρημάτων.

Θα ήθελα να επισημάνω ότι το συγκεκριμένο άρθρο δεν έχει το σκοπό τον έλεγχο της Δημοτικής Αρχής. Πρέπει όμως να αναδειχθεί έγκαιρα το οικονομικό πρόβλημα το οποίο πρόκειται να αντιμετωπίσουμε σύντομα ως Δήμος Ωραιοκάστρου, γεγονός που θα επηρεάσει τη ζωή όλων μας.

Ο Δήμος μας είναι ένας «Καλλικρατικός» Δήμος ο οποίος έχει υποχρέωση να δημοσιεύει τα οικονομικά του στοιχεία στο διαδίκτυο. Η υποχρέωση της δημοσίευσης όλων των αποφάσεων, κατά συνέπεια των οικονομικών στοιχείων και αποτελεσμάτων του Δήμου μας μέσω του προγράμματος «Διαύγεια», επιτρέπει σε όλους να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες, που δεν είχαν στον παρελθόν. Έτσι όλα τα στοιχεία, πληροφορίες και δεδομένα είναι πλέον «πάνω στο τραπέζι». Η δημοσίευση των τελευταίων δύο (2) Ισολογισμών χρήσης 2011 (ΑΔΑ: Β425ΩΗΖ-Η6Π) και 2012 (ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ) επιτρέπουν την πρόσβαση σε οποιονδήποτε στα οικονομικά στοιχεία των τριών (3) τελευταίων ετών από 1/1/2010 έως 31/12/2012. Από αυτούς τους Ισολογισμούς μπορούμε να αντλήσουμε σημαντικά στοιχεία όσον αφορά την οικονομική διαχείριση του Δήμου και πιθανότατα τη μελλοντική του πορεία. Στον τοπικό τύπο αναρτήθηκαν πρόσφατα και άλλες αναλύσεις των οικονομικών στοιχείων του Δήμου Ωραιοκάστρου, οι οποίες είναι σεβαστές. Παρουσιάστηκε με λεπτομέρεια ότι τα έξοδα του Δήμου Ωραιοκάστρου το έτος 2012 είναι περισσότερα από τα έσοδα, γεγονός που ισχύει. Η παρούσα όμως ανάλυση θεωρώ ότι εμβαθύνει περισσότερο και χρησιμοποιεί επιστημονικά εργαλεία, τους αριθμοδείκτες, ώστε να αντληθούν εποικοδομητικά συμπεράσματα. Σκοπός της παρούσας ανάλυσης είναι να κατανοήσουν οι Δημότες και κάτοικοι του Δήμου Ωραιοκάστρου για ποιους λόγους τα οικονομικά του Δήμου Ωραιοκάστρου έχουν πρόβλημα και πού θα οδηγηθούν εάν διατηρηθεί η υφιστάμενη κατάσταση, και πιο αναλυτικά:

1. Τα Αποτελέσματα χρήσης τα οποία παρουσιάζουν το έλλειμμα ή πλεόνασμα που προκύπτει από τη δραστηριότητα του Οργανισμού (Δήμου), παρουσιάζουν στο Δήμο μας συνεχώς αρνητική πορεία δηλαδή 1.248.364,72 € (πλεόνασμα) το έτος 2010, 846.490,91 € (πλεόνασμα) το 2011 & -1.618.047,18 (έλλειμμα) το 2012.

2. Το κόστος αγαθών και υπηρεσιών του Δήμου μας παρουσίασε αύξηση το έτος 2012 σε σχέση με το 2011 μετά τη μείωση του παρουσίασαν από το 2010 δηλαδή 14.644.698,72 € το 2010, 10.636.984,74 € το 2011 και 11.411.446,93 € το 2012.

3. Οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού μειώθηκαν σταδιακά ανά έτος δηλαδή από 5.169.043,58 € το 2011 σε 4.083.640,18 € το 2012 και θα αναλύσουμε παρακάτω για ποιους λόγους αναφέρουμε το συγκεκριμένο μέγεθος.

4. Στον Ισολογισμό χρήσης 1/1/2012 – 31/12/2012 παρουσιάζεται ποσό 1.627.588,13 με την περιγραφή έσοδα προηγουμένων χρήσεων, σε σχέση με το ποσό των 119.744,13 € που παρουσιάζεται με την ίδια περιγραφή στην προηγούμενη χρήση 1/1/2011- 31/12/2011. Η μεγάλη αυτή διαφορά του 1,5 εκ. ευρώ περίπου δημιουργεί εύλογα ερωτήματα από πού θα εισπραχθούν αυτά τα έσοδα.

5. Τα έξοδα του Δήμου Ωραιοκάστρου το έτος 2012 (ΑΔΑ: ΒΛΩ3ΩΗΖ-Κ0Θ) είναι περίπου ίσα με τα έξοδα του έτους 2011 (ΑΔΑ : Β4ΘΘΩΗΖ-ΖΕΥ).

6. Τα αρνητικά αποτελέσματα υφιστάμενης Δημοτικής Αρχής όσον αφορά τους δείκτες απόδοσης και αποδοτικότητας του Δήμου μας, δηλαδή η αρνητική σχέση των αποτελεσμάτων χρήσης και των αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης προς τα έσοδα και τα ιδία κεφάλαια του Δήμου μας για τις τρείς τελευταίες χρήσεις 2010 έως 2012 της είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά για όλους. Εμφανίζουν την κακή αποδοτικότητα του Δήμου μας, βασική αιτία της οποίας είναι τα μειωμένα ανά έτος έσοδα.

Λαμβάνοντας υπόψη όσα παρατέθηκαν παραπάνω καταλήγουμε στα εξής ερωτήματα, τα οποία πρέπει να απασχολήσουν την παρούσα Δημοτική Αρχή, την επόμενη που θα αναλάβει τη Διοίκηση του Δήμου αλλά και να προβληματίσει όλους τους Δημότες όσον αφορά την επιλογή των αντιπροσώπων τους στις Δημοτικές εκλογές το Μάιο του 2014:

1. Με ποιο τρόπο έγινε η οικονομική διαχείριση του έτους 2013; (ακολουθούν την ίδια αρνητική πορεία και τάση; Τα στοιχεία που υπάρχουν διαθέσιμα αφορούν το χρονικό διάστημα έως τις 31/12/2012. Η διαχείριση του έτους 2013 θα παρουσιαστεί εντός του έτους 2014 πιθανότατα με εκπλήξεις!!!).

2. Αν συνεχιστεί η ίδια αρνητική τάση των προηγούμενων ετών πώς θα συνεχίσει η ίδια Δημοτική Αρχή ή τι θα παραδώσει στην επόμενη ;

3. Ποιες ήταν εκείνες οι ποιοτικές υπηρεσίες που προσφέρθηκαν στους Δημότες οι οποίες αύξησαν το κόστος αγαθών και υπηρεσιών σε 11.411.446,93 € το 2012 σε σχέση με τα 10.636.984,74 € του 2011;

4. Πόσο θα ήταν το έλλειμμα χρήσης του έτους 2012 εάν το ποσό των 1.627.588,13 με την περιγραφή έσοδα προηγουμένων χρήσεων, σε σχέση με το ποσό των 119.744,13 € του 2011 δεν υφίσταται ; (ουσιαστικά θα αύξανε το έλλειμμα της χρήσης 1/1/2012-31/12/2012 σε 3.000.000 € περίπου).

5. Πως εξηγείται το γεγονός ότι ενώ οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού μειώθηκαν σταδιακά ανά έτος, δηλαδή από 5.169.043,58 € το 2011, σε 4.083.640,18 € το 2012, το σύνολο των εξόδων του Δήμου Ωραιοκάστρου το έτος 2012 είναι σχεδόν ίσο με το σύνολο των εξόδων του έτους 2011;

6. Πως δικαιολογείται από την παρούσα διοίκηση η αύξηση του λογαριασμού παροχές τρίτων κατά 860.000 € περίπου από 2.090.751,29 € το έτος 2011 σε 2.950.250,84 € το 2012 και ποιες παροχές είναι αυτές;

7. Πως θα αναστραφεί η αρνητική εικόνα των δεικτών απόδοσης και αποδοτικότητας του Δήμου μας δηλαδή πως θα καταφέρουμε να βελτιώσουμε την αποδοτικότητα ;

8. Η Δημοτική Αρχή έπρεπε να είχε εντοπίσει το πρόβλημα των μειωμένων εσόδων και ως εκ τούτου όφειλε να βρει τη λύση και να το αντιμετωπίσει. Ποιες λοιπόν είναι οι κινήσεις της τωρινής Διοίκησης με σκοπό την αύξηση των εσόδων για το Δήμο μας;

Η οικονομική «εικόνα» του Δήμου Ωραιοκάστρου ενώ εμφανίζει μια λογική οικονομική διαχείριση όσον αφορά την οικονομική διάρθρωση, την αυτάρκεια του δήμου, τη δανειακή εξάρτηση και την κάλυψη δανειακών υποχρεώσεων με στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού από την άλλη πλευρά εμφανίζει ιδιαίτερο πρόβλημα στους δείκτες απόδοσης και αποδοτικότητας.

Δεν πρέπει να παρασυρθούμε από το γενικότερο κλίμα της εποχής ότι όλα αυτά οφείλονται στην οικονομική κρίση. Αντίθετα από την ανάλυση που έγινε παραπάνω προκύπτει ότι η κακή κατάσταση των οικονομικών του Δήμου οφείλεται στην κακή διαχείριση και κυρίως στο μέρος των εσόδων για το Δήμο μας. Τα μειωμένα έσοδα αποτελούν μια πραγματικότητα για τους περισσότερους αν όχι όλους τους Δήμους στην Ελλάδα. Η τωρινή Διοίκηση του Δήμου έπρεπε να εντοπίσει το πρόβλημα των μειωμένων εσόδων το οποίο εμφανίζεται από το έτος 2010 και να το αντιμετωπίσει με τις απαραίτητες και κατάλληλες κινήσεις.

Η επόμενη Δημοτική Αρχή πρέπει να είναι αυτή που θα μπορέσει να αντιμετωπίσει από τη μία πλευρά το πρόβλημα των μειωμένων εσόδων, βρίσκοντας τρόπους τα έσοδα να αυξηθούν και φυσικά αυτή που από την άλλη θα μπορέσει να διαχειριστεί πιο αποδοτικά αυτά τα έσοδα.

Ολοκληρώνοντας όσα αναφέρθηκαν συμπεραίνουμε ότι η υφιστάμενη Δημοτική Αρχή έχει δείξει τι μπορεί να κάνει. Δυστυχώς δε μπορεί να ανταποκριθεί επαρκώς στις απαιτήσεις της εποχής. Είναι πλέον πιο σημαντική από ποτέ η ορθή επιλογή των εκπροσώπων, οι οποίοι θα αναλάβουν τη διοίκηση του Δήμου μας στις εκλογές το Μάιο του 2014.

Είναι καιρός πλέον οι Δημότες του Δήμου Ωραιοκάστρου να μας δώσουν τη σκυτάλη της Διοίκησης του Δήμου και την εντολή να αντιστρέψουμε την αρνητική του πορεία.

Το άρθρο επιμελήθηκε ο Άγγελος Πανούσης
Οικονομολόγος, MBA, Msc
και υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΜΕ ΟΡΑΜΑ

20131219-210304.jpg

vendo

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.