TITAN Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Α’ Τριμήνου 2023

TITAN Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Α’ Τριμήνου 2023

Αποτελέσματα Πρώτου Τριμήνου 2023

Ισχυρή αύξηση πωλήσεων και κερδοφορίας

Βρυξέλλες, 10 Μαΐου 2023, 18:30 CEST – Η Titan Cement International SA (Euronext Brussels, ATHEX και Euronext Paris, TITC) ανακοινώνει τα συνοπτικά οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2023.

  • Πολύ δυναμικό ξεκίνημα της χρονιάς, με τις πωλήσεις να ανέρχονται σε €588,1 εκ., αυξημένες κατά29,3%, χάρη στην αυξημένη ζήτησηστις περισσότερες κύριες αγορές του Ομίλου, στις ήπιες καιρικές συνθήκες και στα καλύτερα επίπεδα τιμών.
  • Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων(EBITDA) ανήλθαν σε €107,1 εκ. καταγράφοντας άνοδο 131% έναντι ενόςχαμηλού πρώτου τριμήνου του 2022. Τα περιθώρια κέρδους διευρύνθηκαν χάρη στις αυξημένες πωλήσεις,στη μείωση κόστουςχάρη στα οφέλη τωνεπενδύσεων στα εργοστάσια, στη βελτίωση του ενεργειακού μείγματος με την αυξημένη χρήση εναλλακτικών καυσίμων και στις ευνοϊκότερεςτιμές ενέργειας.
  • Συνεχής μείωση των ειδικών καθαρών εκπομπών CO2 και περαιτέρω πρόοδος στην ψηφιοποίηση της παραγωγής και της εφοδιαστικής αλυσίδας.
  • Διατήρηση θετικών προοπτικών, χάρησταενισχυμένα επίπεδα ζήτησης, στιςενισχυμένες τιμές στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη και στις βελτιωμένες επιδόσεις καθώς ολοκληρώνονται οι περισσότερες επενδύσεις.

 

Όμιλος ΤΙΤΑΝ – Ανασκόπηση αποτελεσμάτων πρώτου τριμήνου

Η χρονιά ξεκίνησε θετικά, καθώς το πρώτο τρίμηνο του 2023 η ζήτηση αυξήθηκε σε όλο το εύρος των κύριων προϊόντων του Ομίλου και οι τιμές διαμορφώθηκαν σε υψηλότερα επίπεδα, αμβλύνοντας τις συνέπειες του συνεχώς υψηλότερου κόστους παραγωγής. Στις ΗΠΑ παρατηρήθηκε υψηλή ζήτησηκαι καλάεπίπεδα τιμών, στην Ελλάδα συνέχισαν να καταγράφονταιαυξημένες πωλήσεις, ενώ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη διατηρήθηκαν οι υπάρχουσεςτάσειςσταθερότητας στις κατά τόπους αγορές. Στην Τουρκία, η ζήτηση ανέκαμψε αλλά μειώθηκε στηνΑίγυπτο. Οι όγκοι των πωλήσεων αυξήθηκαν σε όλες τις κύριες κατηγορίες προϊόντων,με τις πωλήσεις τσιμέντου να αυξάνονταικατά2%, αντικατοπτρίζοντας τις ισχυρές αγορές των ΗΠΑ και της Ευρώπης, οι οποίες ωφελήθηκαν από τις ισχυρές μας θέσεις στις αγορέςκαι τις ήπιεςκαιρικές συνθήκες.Οιπωλήσεις των αδρανών υλικών και του έτοιμου σκυροδέματος αυξήθηκαν επίσης, κατά 8% και 7% αντίστοιχα. Οι υψηλότερες πωλήσεις και οιαυξημένες τιμές σταπροϊόντα μας στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη, (~90% των πωλήσεων του Ομίλου) ώθησαν τις συνολικές πωλήσεις του πρώτου τριμήνου του 2023 στα €588,1 εκ., καταγράφοντας αύξηση 29,3% έναντι του πρώτου τριμήνου του 2022.

Η κερδοφορία(EBITDA) αυξήθηκε για τέταρτο συνεχές τρίμηνο, ενώ κατά το τελευταίο12μηνο (Απρίλιος 2022-Μάρτιος 2023) ξεπέρασε τα €390 εκ. Ως αποτέλεσμα των αυξημένων πωλήσεων και της βελτίωσης του κόστους, συμπεριλαμβανομένης της αυξημένης χρήσης εναλλακτικών καυσίμων αλλά και καθώς αρχίζουμε να βλέπουμε τα οφέλη των επενδυτικών δαπανών του Ομίλου, τα περιθώρια κέρδους επανήλθαν κοντά στα προ πανδημίας επίπεδα. Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) για το πρώτο τρίμηνο του 2023 (107,1 εκ.) διαμορφώθηκαν σε υπερδιπλάσια επίπεδα σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2022.Σαν αποτέλεσμα,τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (NPAT) ανήλθαν σε €44,3 εκ., σε σύγκριση με €1,3 εκ. το πρώτο τρίμηνο του 2022.

 

Σε εκατομμύρια ευρώ, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά           1ο Τρίμηνο
2023
1ο Τρίμηνο
2022
%

Πωλήσεις 588,1 454,6 29,3%
Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 107,1 46,4 130,8%
Καθαρά κέρδη μετά από φόρους & δικαιώματα μειοψηφίας 44,3 1,3  
Επενδυτικές δαπάνες 50,0 38,9  

 

Ο Όμιλος συνέχισε να υλοποιεί δυναμικά το πρόγραμμα των επενδυτικών δαπανών του, επενδύοντας €50 εκ. το πρώτο τρίμηνο του 2023, εστιάζοντας κυρίως στην αναπτυξιακήπροοπτικήτων ΗΠΑ και της Ελλάδας. Σε όλες τις περιοχές δραστηριοποίησης βρίσκονται σε εξέλιξη επενδύσεις που αποφέρουν οικονομικά αλλά και περιβαλλοντικά οφέλη, εστιάζοντας στην περαιτέρω βελτίωση του ενεργειακού μείγματος/αύξηση χρήσης εναλλακτικών καυσίμων και στην αυξημένη χρήση τσιμεντοειδώνπρώτων υλών μειώνοντας την αναλογία κλίνκερ προς τσιμέντο. Ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς EBITDA του Ομίλου βελτιώθηκε περαιτέρω και μειώθηκε σε 2,1x. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές κατέγραψαν εποχικές εκροές ύψους €19,7 εκ. κατά το τρίμηνο,λόγω τωνυψηλών επενδυτικών δαπανών και της μεγαλύτερης ανάγκης για κεφάλαια κίνησης, ως συνέπειατωναυξημένων πωλήσεων. Στα τέλη του Μαρτίου 2023 ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €837,6 εκ., υψηλότεροςκατά €40,4 εκ. σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2022.

ΟΌμιλοςεπιτάχυνε περαιτέρω τις προσπάθειες του γιαμείωση τουανθρακικού του αποτυπώματος, με τις καθαρές ειδικές εκπομπές CO2στο πρώτο τρίμηνο του 2023 να φτάνουν κάτω από τα 600kg/τόνοτσιμεντοειδούς προϊόντος, μειωμένες κατά6,8% έναντι της αντίστοιχης περιόδου πέρυσι. Πρόοδος παρατηρείται και στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμούκαθώς ψηφιακά συστήματα βελτίωσης της παραγωγής τίθενται σταδιακά σε λειτουργία σε περισσότερα εργοστάσια του Ομίλου, βελτιώνοντας τιςεπιδόσεις μας.

Στις 17 Μαρτίου 2023 η TCI («TITC») εντάχθηκε στους δείκτες FTSE GlobalMidCap και FTSE All-World.

 

Επιδόσεις γεωγραφικών τομέων για το πρώτο τρίμηνο του 2023

  Πωλήσεις   EBITDA
Σε εκατομμύρια ευρώ, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά 1ο Τρίμηνο2023 1ο Τρίμηνο 2022 %

  1ο Τρίμηνο 2023 1οΤρίμηνο 2022 %

ΗΠΑ 362,9 265,5 *37% 66,3 20,9 217%
Ελλάδα & Δ. Ευρώπη 93,8 72,0 30% 17,5 9,4 86%
Νοτιοανατολική Ευρώπη 83,8 63,7 32% 18,0 10,7 68%
Ανατολική Μεσόγειος 47,5 53,4 -11% 5,4 5,4 -1%

 

* 31% σε δολάρια ΗΠΑ ($)

 

ΗΠΑ

Η οικονομία των ΗΠΑ συνέχισε να κινείται ανοδικά στις αρχές του έτους. Οι πωλήσεις και η κερδοφορία της Titan America έφτασαν σε υψηλότερα επίπεδασυνεχίζοντας την τάση των δύο προηγούμενων τριμήνων. Οι αγορές στις Νοτιοανατολικές και Μεσοατλαντικές Πολιτείες εξακολούθησαν να αναπτύσσονται με ταχύτερους ρυθμούς σε σχέση με τον μέσο όρο της χώρας, αποτυπώνοντας τις τοπικά ανθεκτικές οικονομικές συνθήκες και το θετικό επενδυτικό κλίμα.Επίσης, οι ευνοϊκέςκαιρικές συνθήκες του πρώτου τρίμηνου βοήθησαν στην αύξηση τωνπωλήσεωντσιμέντου. Τα ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα εσωτερικής μετανάστευσηςπρος τη Φλόριντα, αφενός ενίσχυσαν τη δημιουργία νοικοκυριών σε μία πολιτεία που εμφανίζει έλλειψη στον κλάδο της κατοικίας και αφετέρου τόνωσαν τη δραστηριότητα στην αγορά εμπορικών ακινήτων. Παρά την όποια κάμψη στον κλάδο των μονοκατοικιών σε ορισμένες περιοχές, η ζήτηση στρέφεται στον κλάδο των μεγάλων συγκροτημάτων κατοικιών, η οποία σημειώνει αύξηση. Αύξηση επίσης καταγράφεται και στον κλάδο των εμπορικών ακινήτων.Η υγιής οικονομική κατάσταση των πολιτειών που δραστηριοποιούμαστε στις ΗΠΑ και η εντατικοποίηση στην υλοποίηση έργων υποδομών προάγουν σταθερά την αύξηση της ζήτησης τσιμέντου και την αύξηση ανεκτέλεστων παραγγελιών.

Η αύξηση της κερδοφορίας συνεχίστηκε με τις αυξήσεις των τιμών να συμβάλλουν στην αποκατάσταση των περιθωρίων κέρδους, ανταποκρινόμενεςστιςπροκλήσειςπου δημιουργούνοι υψηλότερες τιμές κόστους.Τααναπτυξιακά έργα logisticsστους δύο σταθμούς εισαγωγής στις ΗΠΑ συνεχίζονται σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό. Η TitanAmericaεπωφελήθηκεαπό τοβελτιωμένο κόστος παραγωγής χάρη στις επενδύσεις στην ψηφιοποίηση της παραγωγής τσιμέντου και στη βελτιστοποίηση των logistics.

 

 

 

Ελλάδα & Δυτική Ευρώπη

Η Ελλάδα κατέγραψε ένα πολύ ισχυρό πρώτο τρίμηνο, καθώς οι πωλήσεις και η κερδοφορία αυξήθηκαν σημαντικά σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων, αξιοποιώντας τις καθετοποιημένες δραστηριότητές μας στη χώρα. Οι επιδόσεις ενισχύθηκαν επίσης από τις ήπιες καιρικές συνθήκες και ευνοήθηκαν συγκριτικά με τα χαμηλάεπίπεδα του πρώτουτριμήνου του 2022.

Η ζήτηση ενισχύθηκε από το μεγάλο αριθμό δημοσίων έργωνκαι από τις επενδύσεις που σχετίζονται με τον τουρισμό, οι οποίες παραδοσιακά αυξάνονται καθώς πλησιάζει η τουριστική σεζόν. Η αγορά κατοικίας και οι εργασίες ανακαίνισης διατηρήθηκαν σε σταθερά επίπεδα. Αυξήσεις τιμών τέθηκαν σε ισχύ από τις αρχές του έτους για όλα τα προϊόνταμε σκοπό ο Όμιλος να καλύψει το αυξημένο κόστος των υψηλών τιμών ενέργειας, πρώτων υλών και μεταφοράς. Οι περισσότερες εξαγωγές τσιμέντου του Ομίλου κατευθύνθηκαν προς την Titan America και το δίκτυο σταθμών του Ομίλου στην Ευρώπη, καταγράφοντας σημαντική αύξηση σε επίπεδο πωλήσεων και τιμών. Ημεγάλη επένδυση της μονάδας ασβεστοποίησης στο εργοστάσιο του Καμαρίου στην Αθήνα έχει ολοκληρωθεί και εκτιμάται ότι θα αυξηθεί η χρήση εναλλακτικών καυσίμων και πρώτων υλών από το τέλος του τρέχοντος μήνα.

 

Νοτιοανατολική Ευρώπη

Στην περιοχή της Νοτιοανατολική Ευρώπης ο πληθωρισμός ξεπέρασετο 10% επηρεάζοντας όλα τα κόστη παραγωγής. Ωστόσο, η ζήτηση διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα κατά τη διάρκεια ενός ήπιου χειμώνα, επιτρέποντας στον Όμιλο να αυξήσει τις πωλήσεις του και να ανακτήσει τα περιθώρια κέρδους. Οι καλές επιδόσειςστην περιοχή οφείλονταιστους αυξημένους όγκους πωλήσεων καιστα μέτρα συγκράτησης του κόστους. Οι παράγοντες που διαμόρφωσαν τη ζήτηση διέφεραν στις επιμέρους αγορές και περιλάμβαναναπό μικρά έργα και εργασίες ανακαίνισηςέως μεγάλα έργα υποδομών και κατασκευές στην αγορά κατοικιών, ανάλογα με τη χώρα. Η λειτουργία των εργοστασίων του Ομίλου συνεχίστηκε με μεγάλη αξιοπιστία, ενώ χάρη στις επενδύσειςπου υλοποιήθηκαν μπορέσαμε να αυξήσουμε τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων, βελτιώνοντας με αυτόν τον τρόπο το ενεργειακό μείγμα και μειώνοντας τα κόστη μας.

 

Ανατολική Μεσόγειος

Οι επιδόσεις στην περιοχή διατηρήθηκαν σε καλά επίπεδα στην αρχή του έτους παρά το ασταθές περιβάλλον.

Ο πληθωρισμός στην Αίγυπτο έφθασε σε ακόμα υψηλότερα επίπεδα και οι μεταρρυθμίσεις υλοποιούνται με αργούς ρυθμούς. Παρότι ο κανονισμός για τη ρύθμιση της αγοράς από την κυβέρνηση εξακολουθεί να υφίσταται, η κατανάλωση στον ιδιωτικό τομέα συρρικνώθηκε. Τα ανεπαρκή συναλλαγματικά αποθέματα και οι σημαντικές περικοπές των κρατικών δαπανών επηρεάζουν δυσμενώς το επενδυτικό κλίμα.

Στην Τουρκία, οι επιδόσεις διατηρήθηκαν σε σταθερά επίπεδα παρά τις μακροοικονομικές δυσκολίες και τις συνέπειες του υπερπληθωρισμού. Τόσο οι πωλήσεις όσο και η κερδοφορία αυξήθηκαν, χάρη στιςευνοϊκέςκαιρικές συνθήκες, οι οποίες τόνωσαν την κατασκευαστική δραστηριότητα, ενώ παράλληλα ο υπερπληθωρισμός αποτυπώθηκε στα επίπεδα των τιμών. Η κατανάλωση εξακολουθεί να αντλεί ώθηση από τα έργα του ιδιωτικού τομέα παρά τις περικοπές των κρατικών επενδύσεων,με αποκλίνουσες τάσεις να παρατηρούνται στις διάφορες επιμέρους αγορές της χώρας.

Βραζιλία (Κοινοπραξία)

Η παρατεταμένη περίοδος αυξημένων βροχοπτώσεων όπως και τα συνεχώς υψηλά επίπεδα των επιτοκίων και του πληθωρισμού συνέχισαν να επηρεάζουν αρνητικά τον κλάδο τσιμέντου. Η κατανάλωση τσιμέντου μειώθηκε κατά 1,2% το πρώτο τρίμηνο του 2023 έναντι της αντίστοιχης περιόδου το 2022, αλλάη κατανάλωση τσιμέντου στην περιοχή στην οποία δραστηριοποιείται ο Όμιλος αυξήθηκε κατά 1,4%. Οι πωλήσεις της Apodi το πρώτο τρίμηνο του 2023 ανήλθαν σε €29,5 εκ., έναντι €22,5 εκ. το πρώτο τρίμηνο του 2022, ενώ τα κέρδη EBITDA αυξήθηκαν σε €3,5εκ., έναντι €2,7 εκ. το πρώτο τρίμηνο του 2022.

 

 

 

 

 

 

Προοπτικές

Οι οικονομικές συνθήκες παγκοσμίως φαίνεται να έχουν σταθεροποιηθεί εν μέρει και η οικονομική δραστηριότητα, τόσο στην Ευρώπη όσο και στις ΗΠΑ να παραμένει πιο ανθεκτική σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις, υποδεικνύοντας μια ζήτηση ισχυρότερη των προβλέψεων. Ωστόσο, ενδέχεταιπεραιτέρω περιοριστική νομισματική πολιτική ή διατήρηση των υφιστάμενων μέτρων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αυτοί οι παράγοντες πιθανόν να επηρεάσουν τις επενδύσεις και την κατασκευαστική δραστηριότητα,συνεπώς παραμένουμε σχετικά επιφυλακτικοί όσον αφορά τις μελλοντικές μας εκτιμήσεις.

Η οικονομία των ΗΠΑ ξεκίνησε δυναμικά τη χρονιά, επαληθεύοντας τις εκτιμήσεις ότι οι θεμελιώδεις παράγοντες είναι ισχυροί. Η δυναμική της οικονομίας αποτυπώνεται στα πολύ χαμηλά επίπεδα της ανεργίας και στην επακόλουθη αύξηση των μισθών. Οι διαθέσιμες κατοικίες παραμένουν κάτω του μέσου όρου ενώ η αυξημένη ζήτηση στον κλάδο των μεγάλων συγκροτημάτων κατοικιών αντισταθμίζει την πτώση της αγοράς του κλάδου των μονοκατοικιών. Η ζήτηση στους κλάδους των εμπορικών ακινήτων, της φιλοξενίας και της υγειονομικής περίθαλψηςείναι υγιής στις περιοχές που δραστηριοποιούμαστε. Επίσης, η ζήτηση στον κλάδο των υποδομών είναι ισχυρή,ενώ τα οφέλη του νόμου επενδύσεων σε υποδομές και θέσεις εργασίας (Infrastructure Investment and Jobs Act) θα αρχίσουν να γίνονται πιο εμφανή το δεύτερο εξάμηνο του 2023.Οι προνομιακές γεωγραφικά αγορές στις οποίες δραστηριοποιούμαστε, οι ισχυρές θέσειςπου έχουμε κατακτήσει στις αγορές μας και η βελτιστοποίηση του κόστους, μας επιτρέπουν να είμαστε αισιόδοξοι για τις επιδόσεις μας στις ΗΠΑ για το 2023.

Η Ελλάδα φαίνεται ότι διατηρεί την αναπτυξιακή της πορεία, χάρη στα δημόσια έργα, στον ισχυρό τουριστικό κλάδο της χώρας και στην ταχύτερη απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων. Τα μεγάλα έργα υποδομών, περιλαμβανομένηςτης σημαντικής αστικής ανάπτυξης του Ελληνικού, αρχίζουν να αυξάνουν τους όγκους πωλήσεων.

Οι επιδόσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη αναμένεται να συνεχίσουνστα επίπεδα του τελευταίου δωδεκαμήνου. Ο Όμιλος θα συνεχίσει να τροφοδοτεί την αγορά μέσω του μοναδικού δικτύου εργοστασίων που έχει στην περιοχή, ενώ η ζήτηση στηρίζεται τόσο σε έργα στον κλάδο κατοικιών αλλά και σε έργα υποδομών, αναλόγως της δυναμικής των επιμέρους αγορών.

Στην Αίγυπτο αναμένεται ότι η κατανάλωση τσιμέντου θαπαραμείνει σχετικά χαμηλή στο άμεσο μέλλον, ενώ οι εντεινόμενες μακροοικονομικές δυσκολίες ασκούν μεγαλύτερη πίεση στην κυβέρνηση να προβεί σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και να τονώσει την οικονομία.

Στην Τουρκία οι ανάγκες ανοικοδόμησης, αποκατάστασης του δικτύου μεταφορών και υλοποίησης έργων υποδομών στις πληγείσες από το σεισμό περιοχές, καθώς και η ανάγκη εξασφάλισης στέγης για τις εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκων που εκτοπίσθηκαν, αναμένεται να έχουν ευρύτερες επιπτώσειςστην κατανάλωση τσιμέντου τα αμέσως επόμενα χρόνια.

Ο Όμιλος ξεκίνησε δυναμικά τη χρονιά. Οι επιδόσεις κατά το πρώτο τρίμηνο κατέδειξαν τη δυναμική των προϊόντων και της γεωγραφικής μας παρουσίας, επωφελούμενοι απότις συνέργειες του δικτύου μας και την καθετοποιημένη παρουσία στις κυριότερες αγορές μας στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να επιτυγχάνουμε ανάπτυξη και κερδοφορία σε ευρεία βάση, με κύριους πυλώνες τη βιωσιμότητα, την εγγύτητα με τον πελάτη και την αποδοτικότητα όσον αφορά τη χρήση των πόρων και των μέσων παραγωγής, όσο ταυτόχρονα επιταχύνουμε τις αναπτυξιακές μας επενδύσεις.

 

 

 

 

 

 

 

Σύνοψη Ενδιάμεσης Ενοποιημένης Κατάστασης Αποτελεσμάτων
         
(ποσά σε χιλιάδες €)   Για το τρίμηνο που έληξε την 31/3
  2023   2022
       
Πωλήσεις   588.060   454.638
Κόστος πωλήσεων   -461.716   -395.338
Μικτά κέρδη   126.344   59.300
Άλλα καθαρά έσοδα εκμετάλλευσης   1.846   1.459
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας και διάθεσης   -56.912   -48.790
Λειτουργικά κέρδη   71.278   11.969
Έσοδα/έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας   -12.029   -8.380
Μεταβολές της εύλογης αξίας συμβολαίων ανταλλαγής επιτοκίων   -1.970   1.443
Ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές   -3.835   -2.902
Κέρδη της καθαρής νομισματικής θέσης σε υπερπληθωριστικές οικονομίες   2.743  
Συμμετοχή στις ζημιές συγγενών εταιριών και κοινοπραξιών   -536   -627
Κέρδη προ φόρων   55.651   1.503
Φόρος εισοδήματος   -11.252   -781
Κέρδη μετά από φόρους   44.399   722
         
Τα καθαρά κέρδη αναλογούν σε :        
Μετόχους της Εταιρίας   44.271   1.311
Μη ελέγχουσες συμμετοχές   128   -589
    44.399   722
         
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €)   0,6262   0,0181
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή – προσαρμοσμένα (σε €)   0,6255   0,0181
         
Κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων, αποσβέσεων και απομειώσεων (EBITDA)
         
(ποσά σε χιλιάδες €)   Για το τρίμηνο που έληξε την 31/3
    2023   2022
         
Λειτουργικά κέρδη   71.278   11.969
Αποσβέσεις ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων   35.853   34.445
Κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων, αποσβέσεων και απομειώσεων (EBITDA)   107.131   46.414

 

 

 

Σύνοψη Ενδιάμεσης Ενοποιημένης Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης
         
(ποσά σε χιλιάδες €)   31/3/2023   31/12/2022
         
Ενεργητικό        
Ενσώματες ακινητοποιήσεις και επενδυτικά ακίνητα   1.649.619   1.675.714
Aσώματες ακινητοποιήσεις και υπεραξία   357.695   364.707
Συμμετοχές σε συγγενείς εταιρίες και κοινοπραξίες   103.923   100.412
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία   34.325   35.515
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις   3.081   5.730
Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων   2.148.643   2.182.078
         
Αποθέματα   377.241   394.672
Απαιτήσεις, προπληρωμές και λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία   361.655   311.846
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα   64.086   105.703
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων   802.982   812.221
         
Σύνολο Ενεργητικού   2.951.625   2.994.299
         
Ίδια Κεφάλαια και Υποχρεώσεις        
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και αποθεματικών που αναλογούν σε μετόχους της μητρικής Εταιρίας   1.390.598   1.394.533
Μη ελέγχουσες συμμετοχές   32.269   29.741
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α)   1.422.867   1.424.274
         
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις και υποχρεώσεις μισθώσεων   792.423   763.598
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις   129.437   130.113
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις   102.905   102.466
Σύνολο μακροπροθέσμων υποχρεώσεων   1.024.765   996.177
         
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις και υποχρεώσεις μισθώσεων   109.286   139.366
Υποχρεώσεις σε προμηθευτές, φόρο εισοδήματος και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις   394.707   434.482
Σύνολο βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων   503.993   573.848
         
Σύνολο υποχρεώσεων (β)   1.528.758   1.570.025
         
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων (α)+(β)   2.951.625   2.994.299

 

 

Σύνοψη Ενδιάμεσης Ενοποιημένης Κατάστασης Ταμειακών Ροών
         
(ποσά σε χιλιάδες €)   Για το τρίμηνο που έληξε την 31/3
    2023   2022
         
Ταμειακές Ροές Λειτουργικών Δραστηριοτήτων        
Κέρδη μετά από φόρους   44.399   722
Αποσβέσεις ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων   35.853   34.445
Tόκοι και συναφή έξοδα   11.586   8.253
Προσαρμογές υπερπληθωρισμού   -3.556  
Λοιπές μη ταμειακές προσαρμογές   24.337   11.595
Καταβεβλημένοι φόροι εισοδήματος   -2.881   -2.118
Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης   -82.148   -50.546
Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)   27.590   2.351
         
Ταμειακές Ροές Επενδυτικών Δραστηριοτήτων        
Καθαρές πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων   -49.090   -38.712
Καθαρές εισπράξεις από λοιπές επενδυτικές δραστηριότητες   -4.619   -1.276
Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)   -53.709   -39.988
         
Ταμειακές Ροές Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων        
Καθαρές πληρωμές από συναλλαγές ιδίων μετοχών   -3.502   -6.714
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα   -10.808   -6.155
Καθαρές εισπράξεις από αναλήψεις/(απoπληρωμές) πιστωτικών γραμμών και παραγώγων   2.096   42.858
Σύνολο (εκροών)/εισροών από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες (γ)   -12.214   29.989
         
Καθαρή μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (α)+(β)+(γ)   -38.333   -7.648
         
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης   105.703   79.882
Επίδραση συναλλαγματικών διαφορών   -3.284   -1.875
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου   64.086   70.359

 

 

 

 

 

 

Γενικοί Ορισμοί
Δείκτης   Ορισμός   Σκοπός
         
CapEx   Aποκτήσεις/προσθήκες ασώματων και ενσώματων ακινητοποιήσεων, δικαιωμάτων χρήσης στοιχείων και επενδυτικών παγίων   Βοηθά τη διοίκηση του Ομίλου στην παρακολούθηση των κεφαλαιουχικών δαπανών
EBITDA   Λειτουργικά κέρδη πλέον αποσβέσεων και απομειώσεων ασωμάτων και ενσώματων ακινητοποιήσεων και αποσβέσεων κρατικών επιχορηγήσεων   Είναι ένας δείκτης της λειτουργικής κερδοφορίας που επιτρέπει τη σύγκριση των λειτουργικών τομέων με συνέπεια κάθε οικονομικό έτος
Καθαρός δανεισμός   Άθροισμα των μακροπρόθεσμων δανείων και υποχρεώσεων από μισθώσεις και των βραχυπρόθεσμων δανείων και υποχρεώσεων από μισθώσεις (συνολικά μικτός δανεισμός), μείον τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα   Βοηθά τη διοίκηση του Ομίλου στην παρακολούθηση του χρέους
NPAT   Καθαρά κέρδη μετά από φόρους που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής εταιρίας   Επιτρέπει τη συνεπής σύγκριση των συνολικών κερδών κάθε οικονομικό έτος
Ελεύθερες ταμειακές ροές λειτουργικών δραστηριοτήτων   Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες μείον πληρωμές για CapEx   Μετρά την ικανότητα του Ομίλου να μετατρέπει το κέρδος σε ταμειακά διαθέσιμα μέσω της διαχείρισης των λειτουργικών ταμειακών ροών και των κεφαλαιουχικών δαπανών
Λειτουργικά κέρδη   Κέρδη προ φόρων, συμμετοχών στα κέρδη/(ζημιές) συγγενών εταιριών και κοινοπραξιών και καθαρών εξόδων χρηματοοικονομικής λειτουργίας   Είναι ένας δείκτης της λειτουργικής κερδοφορίας που επιτρέπει τη σύγκριση των λειτουργικών κερδών με συνέπεια κάθε οικονομικό έτος

 

 

 

 

 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο

   
28 Iουνίου 2023

 

Αποκοπή μερίσματος
29 Ιουνίου 2023 Προσδιορισμόςδικαιούχων μερίσματος
05 Ιουλίου 2023 Καταβολήμερίσματος
27 Ιουλίου 2023 Ανακοίνωση αποτελεσμάτων δεύτερου τριμήνου και Α’ εξαμήνου 2023  
9 Νοεμβρίου 2023 Ανακοίνωση αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου και εννεαμήνου 2023  

 

¾    Το παρόν δελτίο τύπου είναι διαθέσιμο στον διαδικτυακό τόπο της TitanCementInternationalSA μέσω του συνδέσμου https://ir.titan-cement.com

¾    Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων, τηλ. +30 210 2591 257

¾    Στις 15:00 CEST(11/05/2023) θα λάβει χώρα η ενημέρωση αναλυτών και επενδυτών μέσω τηλεδιάσκεψης: https://87399.themediaframe.eu/links/titan230511.html

 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ: Η παρούσα έκθεση μπορεί να περιλαμβάνει δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις. Οι δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις αφορούν ή βασίζονται στις τρέχουσες προθέσεις, πεποιθήσεις ή προσδοκίες της διοίκησης της επιχείρησης σχετικά με, μεταξύ άλλων, τα αποτελέσματα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Ομίλου ΤΙΤΑΝ στο μέλλον, την οικονομική κατάσταση, τη ρευστότητα, τις προοπτικές, την ανάπτυξη, τις στρατηγικές ή τις εξελίξεις του κλάδου όπου δραστηριοποιούμαστε. Από τη φύση τους, οι δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις υπόκεινται σε κινδύνους, αβεβαιότητες και παραδοχές που μπορεί να καταλήξουν σε πραγματικά αποτελέσματα ή μελλοντικές καταστάσεις που διαφέρουν ουσιωδώς από εκείνες που εκφράζουν ρητά ή άρρητα οι παρούσες δηλώσεις. Οι εν λόγω κίνδυνοι, αβεβαιότητες και παραδοχές ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την έκβαση και τις οικονομικές συνέπειες των σχεδίων ή των γεγονότων που περιγράφονται στις δηλώσεις. Οι δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα έκθεση σχετικά με τάσεις ή τρέχουσες δραστηριότητες δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ωσάν να επρόκειτο να παραμείνουν ως έχουν στο μέλλον. Δεν αναλαμβάνουμε καμία υποχρέωση να ενημερώσουμε ή να αναθεωρήσουμε καμία δήλωση για μελλοντικές εκτιμήσεις, είτε κατόπιν νέων στοιχείων, είτε βάσει μελλοντικών γεγονότων, είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Δεν θα πρέπει κανείς να αποδίδει υπερβάλλουσα αξιοπιστία σε τέτοιες μελλοντικές εκτιμήσεις οι οποίες άλλωστε ισχύουν μόνον κατά την χρονική στιγμή της παρούσας έκθεσης. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην παρούσα έκθεση υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Ουδεμία διαβεβαίωση ή εγγύηση παρέχεται, ρητά ή άρρητα, ως προς το δίκαιο χαρακτήρα, την ακρίβεια, το ευλογοφανές ή την πληρότητα των στοιχείων που περιλαμβάνονται εδώ και ουδείς θα έπρεπε να βασίζεται σε αυτά. Στους περισσότερους πίνακες της παρούσας έκθεσης, τα ποσά εκφράζονται σε εκατομμύρια € για λόγους διαφάνειας. Ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές με τους πίνακες της συνοπτικής ενημέρωσης λόγω στρογγυλοποίησης των ποσών. Η συνοπτική ενημέρωση καταρτίστηκε στην Αγγλική γλώσσα και μεταφράστηκε στην Ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση διαφοροποιήσεων μεταξύ των δύο κειμένων, υπερισχύει το κείμενο στην Αγγλική εκδοχή.

 

Σχετικά με τηνTitanCementInternationalSA    
Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ είναι μια διεθνής εταιρία στον κλάδο των δομικών υλικών για κατασκευές και υποδομές που προσφέρει καινοτόμες λύσεις για έναν καλύτερο κόσμο. Με το μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητάς του στις ΗΠΑ, απασχολεί περισσότερους από 5.000 εργαζόμενους παγκοσμίως και έχει παρουσία σε πάνω από 25 χώρες, με ηγετική θέση στις ΗΠΑ, την Ελλάδα, τα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο. Έχει, επίσης, μια κοινοπραξία στη Βραζιλία. Με 120 χρόνια ιστορίας, ο Όμιλος διατηρεί μια οικογενειακή κουλτούρα που προάγει το επιχειρηματικό πνεύμα, ενώ εργάζεται μεθοδικά με τους πελάτες του για να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας, προωθώντας παράλληλα τη βιώσιμη ανάπτυξη με υπευθυνότητα και ακεραιότητα. Ο Τιτάνας έχει θέσει στόχο για μηδενικές εκπομπές άνθρακα έως το 2050, με τους στόχους του για μείωση του CO₂, να έχουν επικυρωθεί επιστημονικά από την πρωτοβουλία Science Based Targets (SBTi). Ο Όμιλος είναι εισηγμένος στο Euronext και στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνσηwww.titancement.com.

vendo

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.