Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού στο δήμο Ωραιοκάστρου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΈΡΓΟΥ

Την πρόθεση του Δήμου Ωραιοκάστρου να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών του Δήμου με αντικείμενο « Εξέταση απόρων και ανασφάλιστων ατόμων και ατόμων ειδικών κατηγοριών. Παροχή Ιατρικής υποστήριξης στα γυμναστήρια του Δήμου». Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθούν ένας (1) ειδικότητας ΠΕ Ιατρός Γενικής Ιατρικής για χρονικό διάστημα έως δώδεκα (12) μήνες.

 

Α. Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Β. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.

Γ. Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Γενικής Ιατρικής, ή βεβαίωση εκδιδόμενη από αρμόδια διοικητική αρχή ότι ο υποψήφιος πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση ιατρικού επαγγέλματος της ειδικότητας Γενικής Ιατρικής.

Δ. Βεβαίωση ιδιότητας μέλους του Ιατρικού Συλλόγου.

Ε. Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόμενη με βεβαίωση του Υπουργού Υγείας και κοινωνικής Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του ίδιου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται.

Επιπροσθέτως πρέπει να προσκομιστούν

Α. Αίτηση (δίνεται από την υπηρεσία)

Β. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν υπάρχει κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα(Ν.3528/2007)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κομνηνών 76 Ωραιόκαστρο ΤΚ 57013

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 27/12/2018 έως και 31/12/2018.

vendo

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.