Με 40 θέματα το δημοτικό συμβούλιο Ωραιοκάστρου την Τρίτη 29.10

Με 40 θέματα το δημοτικό συμβούλιο Ωραιοκάστρου την Τρίτη 29.10 ώρα 18:00, στο Δημοτικό Κατάστημα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1ο: Συζήτηση και ενημέρωση σχετικά με την εν γένει λειτουργία των Νομικών
Προσώπων του Δήμου Ωραιοκάστρου.
Εισηγητής: ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΤΣΑΚΙΡΗΣ
ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη της 10ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2019.
Εισηγητής: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ
ΘΕΜΑ 3ο: Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη εκθέσεων ελέγχου (Εσόδων – Δαπανών –
Στοιχείων Ισολογισμού) Γ΄ Τριμήνου 2019.
Εισηγητής: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ
ΘΕΜΑ 4ο: Λήψη απόφασης για τη διατήρηση ή μη συντελεστή του ΤΑΠ, των τιμών ζώνης
κτιρίων και οικοπέδων στις εκτός ζώνης περιοχές, καθώς και της αξίας καλυπτόμενης x 2
έκτασης αγρού με κτίσμα σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Ωραιοκάστρου για το
οικονομικό έτος 2020.
Εισηγητής: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ
ΘΕΜΑ 5ο: Λήψη απόφασης για τη διατήρηση ή μη του συντελεστή του Δημοτικού Φόρου
(Δ.Φ.) και του ποσοστού Δ.Φ. Σχολείων σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου
Ωραιοκάστρου για το οικονομικό έτος 2020.
Εισηγητής: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ
ΘΕΜΑ 6ο: Λήψη απόφασης για τον καθορισμό συντελεστή Δημοτικών Τελών για όλες τις
Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Ωραιοκάστρου για το οικονομικό έτος 2020.
Εισηγητής: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ
ΘΕΜΑ 7ο: Λήψη απόφασης για την ενδοδικαστική επίλυση διαφοράς ή μη της υπ’ αριθμ.
ΑΓ284/19-06-2019 αγωγή της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΨΩΜΑΣ & ΣΙΑ
Ο.Ε. – ΛΟΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» κατά του Δήμου Ωραιοκάστρου ύστερα από σχετική αίτηση.
Εισηγητής: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ
ΘΕΜΑ 8ο: Λήψη απόφασης σχετικά με την κατάργηση ή μη της «υποχρέωσης» μεταφοράς
των ταμειακών διαθεσίμων των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην τράπεζα της
Ελλάδος.
Εισηγητής: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ
ΘΕΜΑ 9ο: Λήψη απόφασης για την εξουσιοδότηση ή μη του Δημάρχου Ωραιοκάστρου,
Παντελεήμονος Τσακίρη, να συνάψει συμβολαιογραφική πράξη εξόφλησης για αγορά από
την πρώην Α.Τ.Ε. αγροτεμαχίου στη θέση “Τσιούκα” Ε=14.328,35 τ.μ. με δέκα (10)
μεταλλικές κυψέλες αποθήκευσης, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 1900/2000 συμβόλαιο της
Συμβολαιογράφου Αθηνών Αλεξάνδρας Αλεξοπούλου.
Εισηγητής: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ
ΘΕΜΑ 10ο: Λήψη απόφασης για α) την έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης του
Τεχνικού Δελτίου Πράξης της Απόφασης ένταξης με τίτλο : “Δομή Παροχής Βασικών
Αγαθών : Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ωραιοκάστρου” με
κωδικό ΟΠΣ 5001509 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Κεντρική Μακεδονία 2014-2020”
και ειδικότερα στον Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης
και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο και β) την τροποποίηση των συνημμένων σχεδίων υλοποίησης με ιδία
μέσα των Υποέργων (1) «Λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου» και (2) ” Λειτουργία
Κοινωνικού Φαρμακείου” της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό
Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ωραιοκάστρου».
Εισηγητής: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΠΡΑ
ΘΕΜΑ 11ο: Λήψη απόφασης για α) την έγκριση ή μη της υποβολής πρότασης από το Δήμο
Ωραιοκάστρου για ένταξη του έργου : ” Αποκατάσταση και Επαναλειτουργία του (Παλαιού
και Καμένου κτιρίου) Πνευματικού Κέντρου Νεοχωρούδας”, Προϋπολογισμού 570.000
ευρώ, στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ V στον Άξονα Προτεραιότητας
«Ανέγερση ή/και αποκατάσταση Δημοτικών κτιρίων», τίτλος πρόσκλησης “Ανέγερση και
Επανάχρηση δημοτικών κτιρίων”, β) την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή
κάθε σχετικού εγγράφου για την υποβολή της πρότασης και γ) την τροποποίηση του
επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Ωραιοκάστρου, εν όψει της παραπάνω
υποβολής, κατά το σκέλος που αφορά τη χρηματοδότηση και το χρονοδιάγραμμα
εφαρμογής (κωδ.2.4.1.Α11) με την ένταξή του στο Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι, Πρόσκληση V
στον Άξονα Προτεραιότητας “Ανέγερση ή/και αποκατάσταση Δημοτικών κτιρίων», τίτλος
πρόσκλησης “Ανέγερση και Επανάχρηση δημοτικών κτιρίων”.
Εισηγητής: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση υποβολής πρότασης από το Δήμο Ωραιοκάστρου για ένταξη του
έργου: «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για
τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού
κοινού του Δήμου Ωραιοκάστρου» στο πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ του Υπουργείου
Εσωτερικών με τίτλο “Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση
στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του
επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας” και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την
υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου της πρότασης.
Εισηγητής: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ
ΘΕΜΑ 13ο: Λήψη απόφασης για την επικαιροποίηση ή μη της υπ’ αριθμ. 262/2019
απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην έγκριση της 3ης τροποποίησης του
Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019.
Εισηγητής: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ
ΘΕΜΑ 14ο: Λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας του έργου «Κατασκευή διάβασης
Γαλλικού ποταμού στην Τ.Κ. Φιλαδέλφειας».
Εισηγητής: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ
ΘΕΜΑ 15ο: Λήψη απόφασης για παράταση ή μη της 2ης ενδεικτικής προθεσμίας του
έργου: «Ενοποίηση-επέκταση υφιστάμενου υδρευτικού δικτύου της Τ.Κ. Μελισσοχωρίου
με τα υδρευτικά δίκτυα της Δ.Κ. Λητής και της Δ.Κ. Δρυμού για τη βελτίωση της ποιότητας
και ποσότητας πόσιμου νερού στις Δημοτικές Κοινότητες της Δ.Ε. Μυγδονίας του Δήμου
Ωραιοκάστρου».
Εισηγητής: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ
ΘΕΜΑ 16ο: Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών
του έργου: «Συντήρηση Οδικού Δικτύου του Δήμου Ωραιοκάστρου έτους 2018-2019».
Εισηγητής: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ
ΘΕΜΑ 17ο: Λήψη απόφασης σχετικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης (εκ νέου- 2
η παράταση) με αναθεώρηση της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας και κατ’ επέκταση
τη χορήγηση αντίστοιχης παράτασης με αναθεώρηση για την 3η, 4η & 5η ενδεικτική
τμηματική προθεσμία (οι οποίες συμπαρασύρονται, λόγω της αλληλουχίας/είδος
εργασιών), καθώς και τη χορήγηση αντίστοιχης παράτασης με αναθεώρηση της συνολικής
προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδού στο αγρόκτημα
Πενταλόφου από την περιοχή των νέων νεκροταφείων έως την παλαιά εθνική οδό
Θεσσαλονίκης – Κιλκίς».
Εισηγητής: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ
ΘΕΜΑ 18ο: Λήψη απόφασης για παράταση πρώτης και δεύτερης τμηματικής προθεσμίας
του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 4ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ».
Εισηγητής: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ
ΘΕΜΑ 19ο: Λήψη απόφασης για παράταση ή μη προθεσμίας περαίωσης του έργου
«Συντήρηση Συμμαχικής Οδού»
Εισηγητής: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ
ΘΕΜΑ 20ο: Λήψη απόφασης σχετικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης με αναθεώρηση της
συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου “Επισκευή –Συντήρηση σχολικών
κτιρίων και αύλειων χώρων του Δήμου Ωραιοκάστρου”.
Εισηγητής: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ
ΘΕΜΑ 21ο: Λήψη απόφασης για τη σύσταση ή μη επιτροπής για την ανάδειξη της
ιστορικότητας του Δήμου Ωραιοκάστρου στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Εισηγητής: ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΤΣΑΚΙΡΗΣ
ΘΕΜΑ 22ο: Λήψη απόφασης για τη Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου
Ωραιοκάστρου.
Εισηγητής: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΡΟΣΟΥ
ΘΕΜΑ 23ο: Λήψη απόφασης σχετικά με ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ.
Εισηγητής: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΡΟΣΟΥ
ΘΕΜΑ 24ο: Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου μας με τον
αναπληρωτή του στην Αστική μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Εταιρεία με την επωνυμία
«ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ».
Εισηγητής: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΡΟΣΟΥ
ΘΕΜΑ 25ο: Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου μας με τον
αναπληρωτή του στο Κέντρο Πρόληψης Δίκτυο Άλφα.
Εισηγητής: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΡΟΣΟΥ
ΘΕΜΑ 26ο: Λήψη απόφασης για την εκλογή αντιπροσώπων-μελών Διοικητικού
Συμβουλίου Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
(Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας.
Εισηγητής: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΡΟΣΟΥ
ΘΕΜΑ 27ο: Λήψη απόφασης για την εκλογή αντιπροσώπων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου
Ωραιοκάστρου στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ..
Εισηγητής: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΡΟΣΟΥ
ΘΕΜΑ 28ο: Λήψη απόφασης για τον ορισμό αρμόδιου ελεγκτικού οργάνου ελέγχου
τήρησης των όρων λειτουργίας των παιδοτόπων.
Εισηγητής: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΡΟΣΟΥ
ΘΕΜΑ 29ο: Λήψη απόφασης για ορισμό τριών (3) δημοτικών συμβούλων που θα
συμμετέχουν στον Σύνδεσμο “Σύνδεσμος Ο.Τ.Α. Δυτικής Θεσσαλονίκης για τη μέριμνα
αδέσποτων ζώων”- Η ΑΛΚΥΟΝΙΔΑ.
Εισηγητής: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΡΟΣΟΥ
ΘΕΜΑ 30ο: Λήψη απόφασης για αντικατάσταση μελών της Σχολικής Επιτροπής
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ωραιοκάστρου κατόπιν παραιτήσεων.
Εισηγητής: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΡΟΣΟΥ
ΘΕΜΑ 31ο: Λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 19-2018 ΑΔΣ και ορισμός
νέων εκπροσώπων του Δήμου για το «Σύμφωνο Δημάρχων» και την εκπόνηση Σχεδίων.
Εισηγητής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ
ΘΕΜΑ 32ο: Λήψη απόφασης για τροποποίηση ή μη της υπ’ αριθμ. 282/2017 ΑΔΣ που
αφορά τον κανονισμό λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Ωραιοκάστρου ως
προς το άρθρο 8.
Εισηγητής: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΠΡΑ
ΘΕΜΑ 33ο: Λήψη απόφασης για τροποποίηση ή μη της υπ’ αριθμ. 283/2019 απόφασης
δημοτικού συμβουλίου που αφορά “Ορισμό μελών στην Επιτροπή Διαχείρισης Κοινωνικού
Παντοπωλείου Δήμου Ωραιοκάστρου”.
Εισηγητής: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΠΡΑ
ΘΕΜΑ 34ο: Λήψη απόφασης για α) την έγκριση ή μη του προγράμματος «Υιοθεσία χώρων
πρασίνου», β) την έγκριση των όρων του σχεδίου του Συμφωνητικού, γ) τον ορισμό της
Επιτροπής για την ανάδειξη του καλύτερου υιοθετημένου χώρου πρασίνου, δ) την
εξουσιοδότηση της Αντιδημάρχου Καθημερινότητας κας Σοφίας Δημητριάδου για την
υπογραφή του Συμφωνητικού με τον εκάστοτε ανάδοχο.
Εισηγητής: ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ
ΘΕΜΑ 35ο: Γνωμοδότηση σχετικά με τις υποβληθείσες γνωμοδοτήσεις και προτάσεις των
φορέων-υπηρεσιών επί του Β1 Σταδίου της μελέτης «Τροποποίηση ΓΠΣ Δήμου
Ωραιοκάστρου, Ν. Θεσσαλονίκης».
Εισηγητής: ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ
ΘΕΜΑ 36ο: Λήψη απόφασης για καθορισμό θέσεων τοποθέτησης σταντ σε κοινόχρηστο
χώρο.
Εισηγητής: ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ
ΘΕΜΑ 37ο: Λήψη απόφασης για την κατανομή ή μη ποσού 114.590,00€ στις Σχολικές
Επιτροπές του Δήμου Ωραιοκάστρου για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων
(Γ’ κατανομή έτους 2019).
Εισηγητής: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΡΟΣΟΥ
ΘΕΜΑ 38ο: Λήψη απόφασης για την κατανομή Δημοτικού φόρου στις Σχολικές Επιτροπές.
Εισηγητής: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΡΟΣΟΥ
ΘΕΜΑ 39ο: Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη δωρεάν μαθημάτων με πιστοποίηση στη
ρωσική γλώσσα από το Κρατικό Πανεπιστήμιο Φιλίας των λαών της Μόσχας.
Εισηγητής: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΡΟΣΟΥ
ΘΕΜΑ 40ο: Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη παράτασης συμφωνητικού μίσθωσης
περιπτέρου.
Εισηγητής: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΡΟΣΟΥ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.