Σε απευθείας ανάθεση η περισυλλογή και η φιλοξενία αδέσποτων ζώων στο Ωραιόκαστρο

0
445

Σε απευθείας ανάθεση η περισυλλογή και η φιλοξενία αδέσποτων ζώων στο Ωραιόκαστρο

Ο Δήμος Ωραιοκάστρου προτίθεται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας
ανάθεσης με απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, της
δαπάνης με τίτλο: Εργασίες περισυλλογής και φιλοξενίας των αδέσποτων ζώων
του Δήμου Ωραιοκάστρου ενδεικτικού προϋπολογισμού 12810,44 €
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής.

Οι προσφορές θα κατατεθούν είτε με συστημένη επιστολή είτε με ιδιωτικό
ταχυδρομείο (courier), σε φάκελο προσφοράς, στο πρωτόκολλο του Δήμου
Ωραιοκάστρου, επί της διευθύνσεως Κομνηνών 76, Τ.Κ. 57013 Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, έως και την ΠΕΜΠΤΗ 31/10/2019
και ώρα 13.00 (λήξη κατάθεσης προσφορών).

Ο φάκελος της προσφοράς θα περιέχει:
 Την οικονομική προσφορά
 Την τεχνική προσφορά, η οποία θα περιλαμβάνει όλα τα ζητούμενα που
αναγράφονται αναλυτικά στην από 19/09/2019 έκθεση προδιαγραφών –
δαπάνης της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.
 Ασφαλιστική Ενημερότητα (άρθρο 73 του Ν.4412/2016)
Υπόχρεοι στην προσκόμιση του ως άνω πιστοποιητικού είναι:
 Τα φυσικά πρόσωπα για τους ίδιους και το προσωπικό που τυχόν
απασχολούν.
 Οι Ο.Ε. όλων των μελών και του προσωπικού.
 Οι Ε.Ε. μόνο των ομόρρυθμων μελών και του προσωπικού.
 Οι Ε.Π.Ε. και οι Ι.Κ.Ε. των διαχειριστών και του προσωπικού.
 Οι Α.Ε. μόνο για το προσωπικό που απασχολούν.
Οι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
 Φορολογική Ενημερότητα (άρθρο 73 του Ν.4412/2016)
 Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, από όπου να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας
δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου
73 του Ν.4412/2016.

Υπόχρεοι στην προσκόμιση του ως άνω αποσπάσματος ποινικού μητρώου
είναι:
 Φυσικά πρόσωπα.
 Διαχειριστές ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ και ΕΕ.
 Διευθύνων σύμβουλος και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΕ
 Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι διαχειριστές και
νόμιμοι εκπρόσωποί του.
 Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η
εγγραφή του σ’ αυτό και το ειδικό είδος των υπηρεσιών του.
 Έντυπο συναίνεσης.

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο θα
πρέπει επιπροσθέτως να υποβάλλει όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η
σύσταση και η νόμιμη εκπροσώπηση του και η τήρηση των σχετικών διατυπώσεων
δημοσιότητας, με τις τυχόν τροποποιήσεις τους.
Συνημμένα
-Έκθεση προδιαγραφών – δαπάνης
– Έντυπο συναίνεσης

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.