Αγωγή του δήμου Ωραιοκάστρου κατά της ΕΥΑΘ Α.Ε.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αγωγή του δήμου Ωραιοκάστρου κατά της ΕΥΑΘ Α.Ε.
Πιστή στις δεσμεύσεις της η δημοτική αρχή Ωραιοκάστρου προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την επίλυση ενός χρονίζοντος προβλήματος. Μετά την άρνηση της ΕΥΑΘ να τηρήσει τα συμφωνηθέντα, στις 9 Ιουλίου 2015 κατατέθηκε ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης αγωγή του δήμου Ωραιοκάστρου κατά της ΕΥΑΘ με την οποία ζητά να επιστραφεί το ποσό των 75,69 ευρώ σε κάθε καταναλωτή ύδρευσης, που έχει καταβάλει και τις τρεις δόσεις των 50,75 ευρώ. Στους καταναλωτές που έχουν καταβάλει τις δύο δόσεις των 50,75 ευρώ θα πρέπει να επιστραφεί το ποσό των 24,94 και σε όσους καταναλωτές έχουν καταβάλει τη μια δόση θα πρέπει η ΕΥΑΘ να τους ζητήσει να καταβάλουν μόνο το ποσό των 25,81 ευρώ. Η δικάσιμος έχει οριστεί για τις 11 Φεβρουαρίου 2016.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι είχε υπογραφεί σύμβαση μεταξύ των δύο πλευρών, όπου η διοίκηση της ΕΥΑΘ Α.Ε. είχε αναλάβει την υποχρέωση να αποδώσει σε κάθε καταναλωτή το ποσό των 75,69 ευρώ που εισέπραξε ως τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί μέχρι στιγμής.
«Ευελπιστούμε ότι η δικαιοσύνη θα πράξει τα αναμενόμενα και ότι οι συμπολίτες μας θα μπορέσουν να εισπράξουν το ποσό που τους αναλογεί. Όπως και στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο δήμος θα συμπαραστέκεται πάντα στα δίκαια αιτήματα των δημοτών μας», δήλωσε με έμφαση ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου, Αστέριος Γαβότσης.

“ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΓΩΓΗ

Του Δήμου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης που εδρεύει στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, Κομνηνών 76 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχό του.

ΚΑΤΑ

την Α.Ε με την επωνυμία «Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε» (Ε.Υ.ΑΘ Α.Ε), το οποίο εδρεύει στην Θεσσαλονίκη , Εγνατίας 127 και εκπροσωπείται νομίμως.

Θεσσαλονίκη 09-07-2015

Με την υπ’αρ. 572/2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εναγομένης και της υπ’αρ. 370/2010 αποφάσεως του Δ.Σ του Δήμου Ωραιοκάστρου αποφασίστηκε η υπογραφή σύμβασης διακανονισμού οφειλής του Δήμου Ωραιοκάστρου με την «Ε.Υ.ΑΘ Α.Ε». Σύμφωνα με τη διάταξη του 2ου άρθρου της συμβάσεως ορίστηκε ότι « Η αποπληρωμή της οφειλής των 769.643,90€ θα γίνει με την καταβολή του ποσού 69.643,90€ συγχρόνως με την υπογραφή της σύμβασης, το δε υπολειπόμενο ποσό των 700.000€ θα καταβληθεί σε επτά τριμηνιαίες δόσεις των 100.000€ εκάστης ως εξής…». Σύμφωνα με τη διάταξη του 3ου άρθρου της συμβάσεως ορίστηκε ότι «Η αποπληρωμή των ανείσπραχτων ληξιπρόθεσμων οφειλών που βεβαιώθηκαν από το Δήμο Ωραιοκάστρου ύψους 79.591,19€ θα γίνει για μεν τις καταναλώσεις … για δε τις λοιπές σταδιακά…» . Σύμφωνα με το β’ εδάφιο του 4ου άρθρου της παραπάνω συμβάσεως ορίστηκε ότι « Η ΕΥΑΘ Α.Ε αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποδώσει σε κάθε καταναλωτή το ποσό των 73,32€ (61,61 + 19% Φ.Π.Α) που εισέπραξε ως τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης ήτοι συνολικό ποσό 8.500 (καταναλωτές) χ 73,32 = 623.220€ περίπου με την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής σε εννέα (9) λογαριασμούς κατανάλωσης που θα εκδοθούν μελλοντικά από την ΕΥΑΘ Α.Ε του παγίου τέλους ύψους 3,79€ (3,08 +23% ΦΠΑ) και του τέλους συντήρησης – αντικατάσταση υδρομέτρων ύψους 4,26€ (3,76+23 ΦΠΑ) ήτοι συνολικά θα αποδοθούν 9 χ (3,79+4,62) χ 8.500 (καταναλωτές) = 643.365€.». Σύμφωνα δε με την διάταξη του 5ου άρθρου της ίδιας σύμβασης αποφασίστηκε ότι « Η διάρκεια της σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την ολοκλήρωση της αποπληρωμής του συμφωνηθέντος ποσού.». Άρα στα πλαίσια της παραπάνω αναγνώρισης χρέους, ο Δήμος ανέλαβε την υποχρέωση να αποπληρώσει την οφειλή των 769.643,90€ και η εναγομένη, εφ’ όσον εξοφλήσει ο Δήμος το παραπάνω ποσό, ανέλαβε με την παραπάνω σύμβαση υπέρ τρίτου να καταβάλει το ποσό των 8,41€ (3,79+4,62) σε περίπου 8.500 καταναλωτές.

Πράγματι τον Σεπτέμβριο του έτους 2013, με την υπ’αρ. 38560/26-9-2013 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, εξοφλήσαμε το ποσό των 783.403,81€, προς την εναγομένη. Το παραπάνω ποσό δε ο Δήμος μας θα το εξοφλήσει προς το Ελληνικό Δημόσιο, από την παρακράτηση των αποδιδομένων πόρων των ετών 2015 έως και 2020, σύμφωνα με την διάταξη του εδαφίου Β’ της 2ης παραγράφου του άρθρου 1 της παραπάνω ΚΥΑ. Πλην όμως η αντίδικος, χωρίς να αμφισβητεί την προαναφερθείσα οφειλή της, δεν την εξόφλησε μέχρι σήμερα. Έκτοτε, παρά τις επανειλημμένες προφορικές και έγγραφες οχλήσεις μας προς την αντίδικο, η τελευταία αρνήθηκε και συνεχίζει να αρνείται την καταβολή της παραπάνω οφειλής της, προς τους καταναλωτές του Δήμου Ωραιοκάστρου, οι οποίοι κάποιοι έχουν καταβάλει το ποσό των 152,25€ ευρώ περίπου, ενώ άλλοι έχουν καταβάλει μία δόση των 50,75€ και άλλοι δύο δόσεις των 50,75€.

Ε π ε ι δ ή η εναγόμενη αρνείται να καταβάλει σε 9 δόσεις το παραπάνω οφειλόμενο ποσό σε όσους καταναλωτές έχουν πληρώσει και τις τρεις δόσεις των 50,75€, ή αρνείται να καταβάλει το υπόλοιπο από τις δύο δόσεις και μάλιστα ζητά από αυτούς να καταβάλουν και την τρίτη δόση, ενώ σε όσους κατέβαλαν μία δόση δεν τους χρεώνει το υπόλοιπο ποσό αλλά απαιτεί και τις δύο υπόλοιπες δόσεις των 50,75€. Και συνεπώς πρέπει να υποχρεωθεί προς τούτο δικαστικά και μάλιστα με το νόμιμο τόκο υπερημερίας, από την επομένη της λήξης της παραπάνω προθεσμίας μέσα στην οποία μας υποσχέθηκε την καταβολή, δηλαδή από την 26-9-2013 και μέχρι την εξόφλησή του, με απόφαση αυτού του δικαστηρίου, σε όσους έχουν καταβάλει και τις τρεις δόσεις των 50,75€ (3*50,75=152,25) πρέπει να επιστρέψει το ποσό των 75,69 ευρώ σε εννέα (9) δόσεις των 8,41€ ( 152,25 – {9*8,41=}75,69 = 76,56). Σε όσους έχουν καταβάλει τις δύο δόσεις των 50,75€ πρέπει να επιστρέψει το ποσό των 24,94 ευρώ (101,50-76,56=24,94) σε τρεις δόσεις των 8,31€ (3*8,31=24,94). Ενώ όσοι έχουν καταβάλλει την μία δόση των 50,75€, πρέπει να τους ζητήσει μόνο το ποσό των 25,81 ευρώ (76,56-50,75=25,81).

Από τη διάταξη του άρθρου 873 του ΑΚ, που ορίζει ότι «η σύμβαση με την οποία γίνεται υπόσχεση ή αναγνώριση χρέους, έτσι ώστε να γεννιέται ενοχή ανεξάρτητα από την αιτία του χρέους, είναι έγκυρη αν η υπόσχεση ή η δήλωση για την αναγνώριση γίνει εγγράφως. Έγγραφη υπόσχεση ή δήλωση αναγνώρισης, που δεν αναφέρει την αιτία του χρέους, λογίζεται σε περίπτωση αμφιβολίας ότι έγινε με τέτοιο σκοπό», σαφώς προκύπτει ότι η αφηρημένη υπόσχεση ή αναγνώριση χρέους αναφέρεται σε χρέος υφιστάμενο και δημιουργεί αυτοτελή ενοχή, ανεξάρτητη από την αιτία αυτού, η ύπαρξη του οποίου δύναται να διαγνωσθεί από την ερμηνεία του επί ποινή ακυρότητας απαιτουμένου περί τούτου εγγράφου, του σκοπού και των άλλων συνθηκών που προσιδιάζουν στη σύμβαση. Για λόγους προνοίας και σαφέστερης διατυπώσεως μιας τόσο δραστικής ενοχής επιβάλλει ο νόμος την τήρηση εγγράφου (άρθρα 160 επ. ΑΚ) έστω και ιδιωτικού. Ο τύπος είναι συστατικός (ΑΠ 509/1979, ΝοΒ (27), 1575, ΕφΑθ 78/1980, ΕλλΔνη (21), 314) και απαιτείται να τηρηθεί μόνο για την πρόταση, ήτοι την υπόσχεση ή δήλωση του οφειλέτη για αναγνώριση του χρέους (βλ. Θ.Λιακόπουλο, εις Γεωργιάδη-Σταθόπουλου ΑΚ , υπ’ άρθρο 873, αριθ. 4). Προς θεμελίωση αγωγής εκ του άρθρου 873 ΑΚ ο ενάγων δανειστής οφείλει να επικαλεσθεί στο δικόγραφο αυτής τα πραγματικά εκείνα περιστατικά που είναι αναγκαία για την ύπαρξη αφηρημένης ενοχής, δηλαδή σύμβαση έγγραφη με περιεχόμενο την αναγνώριση ή υπόσχεση του χρέους κατά τρόπο ανεξάρτητο από τη βασική σχέση (Θ.Λιακόπουλος, ό.π., υπ’ άρθρο 873, αριθ. 10, ΑΠ 174/1980, ΝοΒ (28), 1488, ΕφΠειρ 299/1995, ΑρχΝ 47, 415, ΕφΠειρ 993/1993, ΕλλΔνη (35), 1723).

Η σύμβαση αφηρημένης υπόσχεσης καταρτίζεται, όταν οι συμβαλλόμενοι αποβλέπουν στη δημιουργία υποχρέωσης κατά τρόπο ανεξάρτητο από την αιτία. Πότε δε αυτό συμβαίνει αποτελεί ζήτημα ερμηνείας της δήλωσης βουλήσεως των συμβαλλομένων (Σταθόπουλος, Ν. Δικ. 25 σελ. Ι επ.), όπως αυτή προκύπτει από το έγγραφο, αλλά και με τη βοήθεια εξωτερικών στοιχείων (“περιστάσεων” κατά την Α.Π. 879/1974 ΝοΒ 23 σελ. 489). Μπορεί δε να συναφθεί και ως σύμβαση υπέρ τρίτου (Ευρυγένης Ερμ. Α.Κ. 873 αρ. 4). Δεν είναι δε αποφασιστικό στοιχείο προς την κατεύθυνση του χαρακτηρισμού της σύμβασης ως αφηρημένης ή όχι η αναφορά της αιτίας. Πολύ περισσότερο όταν η αναφορά γίνεται αόριστα. Ούτε επίσης το γεγονός ότι καταρτίζεται η αφηρημένη ενοχή συγχρόνως με τη βασική σχέση. Με τα δεδομένα αυτά ο ενάγων δανειστής οφείλει να επικαλεσθεί και να αποδείξει τα περιστατικά εκείνα που είναι αναγκαία για την ύπαρξη αφηρημένης ενοχής, δηλαδή σύμβαση έγγραφη με περιεχόμενο την αναγνώριση ή υπόσχεση χρέους κατά τρόπο ανεξάρτητο από τη βασική σχέση. Αν επικαλείται τέτοιο έγγραφο που δεν μνημονεύει την αιτία του χρέους έργο του δικαστή είναι (ζήτημα νομικό), σε περίπτωση αμφισβήτησης από τον εναγόμενο οφειλέτη ότι πρόκειται αφηρημένη υπόσχεση χρέους, να διαπιστώσει αν υπάρχει αμφιβολία και σε καταφατική εκδοχή να εφαρμόσει τη διάταξη του άρθρου 873 παρ. 2 ΑΚ. Σε περίπτωση δε που ρητώς μνημονεύεται η αιτία είναι και πάλι ζήτημα ερμηνείας, κατά τις διατάξεις των άρθρων 173, 200 ΑΚ, και όχι αντικείμενο απόδειξης (Γεωργιάδη – Σταθόπουλο, Αστικός Κώδικας, εκδ. 1982 υπ’ αρθρ. 873 σελ. 441 – 443). Τέλος η αφηρημένη υπόσχεση δεν οδηγεί σε απόσβεση της βασικής σχέσης (ΑΚ 421 ) και κατ’ αρχήν συντρέχουν παράλληλα και οι δύο ενοχές. Η ανυπαρξία όμως, ακυρότητας η ακυρωσία της βασικής σχέσης, δεν επιδρούν στο κύρος της αφηρημένης ενοχής. Το ότι δεν μπορούν να προβληθούν ενστάσεις που πηγάζουν από τη βασική σχέση, με στόχο την κατάλυση του κύρους της αφηρημένης ενοχής, αποτελεί στοιχείο δομής για την αφηρημένη υπόσχεση ή αναγνώριση χρέους (βλ. σχετ. ΑΠ 305/1996 ΝοΒ 15 σελ. 19, Εφ. Αθ. 3364/1980 ΝοΒ 28 σελ. 1226, Ι. Ζέπος, 11 σελ. 584, Ευρυγένης Ερμ. Α.Κ. 876 παρ. 39, Φίλιος, παρ. 28 Γ 11 2).

Ε π ε ι δ ή η παρούσα αγωγή μας είναι νόμιμη και ουσιαστικά βάσιμη, φέρεται δε για συζήτηση στο αρμόδιο, υλικά και τοπικά, δικαστήριο.

Για τους λόγους αυτούς
Και όσα θα προσθέσουμε στη συζήτηση της παρούσης και με τη ρητή επιφύλαξη και κάθε άλλου νόμιμου δικαιώματός μας

ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ : Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή μας.
Να υποχρεωθεί η εναγομένη, για την αιτία που αναφέρεται στο ιστορικό, να καταβάλει στους καταναλωτές αναλόγως α) το ποσό των 75,69 ευρώ σε 9 δόσεις των 8,41€, σε όσους έχουν πληρώσει και τις τρεις δόσεις των 50,75€, β) να καταβάλει το υπόλοιπο από τις δύο δόσεις, ήτοι το ποσό των 24,94 ευρώ σε τρεις δόσεις των 8,31€ (3*8,31=24,94) και γ) σε όσους έχουν καταβάλλει την μία δόση των 50,75€, πρέπει να τους ζητήσει μόνο το ποσό των 25,81 ευρώ. Για τις δύο πρώτες περιπτώσεις πρέπει να τα επιστρέψει με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την 26-9-2013, άλλως από την επίδοση της παρούσης.
Να καταδικαστεί η αντίδικος στη δικαστική μας δαπάνη και την αμοιβή του πληρεξουσίου μας δικηγόρου.

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος
Δημήτριος Λαζίδης
Α.Μ 4197 Δ.Σ.Θ
Πλ. Δημοκρατίας αρ.4
2310546401-2
2313304060
6944182759 ”
δημος

Αυτοτελές γραφείο επικοινωνίας
και δημοσίων σχέσεων

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.