Ζωντανά τώρα το συμβούλιο Ωραιοκάστρου – Ανάμεσα στα θέμα και η ανανέωση αδείας λατομείου στο ΤΙΤΑΝ

Ζωντανά τώρα το συμβούλιο Ωραιοκάστρου – Ανάμεσα στα θέμα και η ανανέωση αδείας λατομείου στο ΤΙΤΑΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
Θέμα 1ο
: Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη της 22ης αναμόρφωσης του
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 (απόφαση 402-2020 Ο.Ε.).
Εισηγητής: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ
Θέμα 2ο : Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη Εκθέσεων Ελέγχου (Εσόδων –
Δαπανών – Στοιχείων Ισολογισμού) Β’ τριμήνου 2020 (απόφαση 351-2020
Ο.Ε.).
Εισηγητής: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ
Θέμα 3ο : Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη Εκθέσεων Ελέγχου (Εσόδων –
Δαπανών – Στοιχείων Ισολογισμού) Γ’ τριμήνου 2020 (απόφαση 352-2020
Ο.Ε.).
Εισηγητής: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ
Θέμα 4ο
: Λήψη απόφασης για την παράταση ή μη της υπ’ αρίθμ. 380/2019 ΑΔΣ
(ΑΔΑ: ΨΦ9ΘΩΗΖ-ΨΥ3) για μείωση κατά 20% του μηνιαίου μισθώματος για το έτος
2021, αρχικού ύψους σήμερα 1.379,29€ (ποσό χωρίς τη μείωση 20%), για το
Δημοτικό Αναψυκτήριο Παλαιοκάστρου, το οποίο εκμισθώνεται από το Δήμο
Ωραιοκάστρου στην εταιρία ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΑΦΟΙ & ΣΙΑ Ο.Ε., σύμφωνα με την παρ. 4
του άρθρου 9 του Ν. 4071/2012.
Εισηγητής: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ
Θέμα 5ο
: Λήψη απόφασης για i) την προαιρετική μείωση ή μη του μισθώματος
μηνός Οκτωβρίου 2020 σε ποσοστό τουλάχιστον 30% για το Δημοτικό Αναψυκτήριο
Παλαιοκάστρου που μισθώνει η εταιρεία ΑΦΟΙ ΧΡΥΣΙΚΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε., σύμφωνα με
την απόφαση Α1225/2020 (Α’ 4469/9-10-2020) του Υπουργού Οικονομικών και
κατόπιν σχετικής αιτήσεως του νομίμου εκπροσώπου της μισθώτριας εταιρείας, Γ.
Χρυσικού, με αρ. πρωτ. 19653/5-11-2020 και ii) τον προσδιορισμό αυτού του
ποσοστού σε περίπτωση θετικής απόφασης.
Εισηγητής: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ
Θέμα 6ο
: Λήψη απόφασης για i) την προαιρετική μείωση ή μη του μισθώματος
μηνός Οκτωβρίου 2020 σε ποσοστό τουλάχιστον 30% για το κυλικείο του κλειστού
δημοτικού γυμναστηρίου Ωραιοκάστρου «Κονταξοπούλειο», που μισθώνεται στην
Ανθίτσα Μπαράκου του Νικολάου, σύμφωνα με την απόφαση Α1225/2020
(Α’4469/9.10.2020) του Υπουργού Οικονομικών και κατόπιν σχετικής αιτήσεως της
μισθώτριας, με αρ. πρωτ. 21462/4.12.2020 και ii) τον προσδιορισμό αυτού του
ποσοστού σε περίπτωση θετικής απόφασης.
Εισηγητής: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ
Θέμα 7ο
: Λήψη απόφασης ή μη για παράταση μίσθωσης για είκοσι (20) έτη στην
ΤΙΤΑΝ Α.Ε. δημοτικού λατομείου αδρανών υλικών στη λατομική περιοχή Δρυμού,
θέση «Ντεβέ Καράν» (Λόφος Καμήλα), Δ.Κ. Δρυμού, Δ.Ε. Μυγδονίας, Δήμου
Ωραιοκάστρου, Ε=258,715στρ. βάσει συμβολαίου, κι εν συνεχεία, λήψη απόφασης ή
μη για εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ωραιοκάστρου να υπογράψει τη σχετική
συμβολαιογραφική πράξη με δαπάνες της μισθώτριας εταιρείας.
Εισηγητής: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ
Θέμα 8ο
: Λήψη απόφασης για τον ορισμό της αμοιβής του δικηγόρου Δημητρίου
Κυριακόπουλου (Α.Μ. 2003) κατ’ άρθρο 281 παρ.3 του Ν. 3463/2006 σχετικά με την
άσκηση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας Αίτηση Ακυρώσεως και Αίτησης
Αναστολής Εκτελέσεως, με αίτημα προσωρινής διαταγής κατά της με αριθ. 566/30-
09-2020 σύμβασης μίσθωσης, της συμβολαιογράφου Θεσ/νίκης Ναταλίας Καζανά,
με την οποία το Ελληνικό Δημόσιο εκμίσθωσε στον Εργασιακό Παραγωγικό
Συνεταιρισμό Περιορισμένης Ευθύνης (ΣΥΝ.Π.Ε.) «Η ΝΙΚΗ» έκταση εμβαδού
214.968,95τ.μ. στη λατομική περιοχή της Τ.Κ. Μεσαίου, Δ.Ε. Καλλιθέας, Δ.
Ωραιοκάστρου, Π.Ε. Θεσ/νίκης, για εκμετάλλευση λατομείου αδρανών υλικών (ΑΒΛ
65) και παράσταση κατά τη συζήτηση αυτής (απόφαση 383-2020 Ο.Ε.)
Εισηγητής: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ
Θέμα 9ο
: Λήψη απόφασης για την τροποποίηση ή μη της υπ αριθμ. 54/2020
απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με αντικατάσταση μέλους του
Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου του Δήμου μας
με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης
Ωραιοκάστρου» (Δ.Ε.Υ.Α.Ω) λόγω παραίτησης.
Εισηγητής: ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ
Θέμα 10ο
: Λήψη απόφασης για την τροποποίηση ή μη της υπ αριθμ. 203/2020
απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με αντικατάσταση μέλους του
Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου του Δήμου μας
με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ωραιοκάστρου» (ΔΗ.Κ.Ε.Ω.)
λόγω παραίτησης.
Εισηγητής: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝΙΩΡΗΣ
Θέμα 11ο
: Λήψη απόφασης για τη μείωση ή μη μισθωμάτων σχολικών κυλικείων
Δήμου Ωραιοκάστρου.
Εισηγήτρια: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΡΟΣΟΥ
Θέμα 12ο
: Λήψη απόφασης για την Κατανομή λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές
Επιτροπές του Δήμου Ωραιοκάστρου (Δ / 2020) (απόφαση 16-2020 Δημοτικής
Επιτροπής Παιδείας) .
Εισηγήτρια: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΡΟΣΟΥ
Θέμα 13ο
: Λήψη απόφασης για ονοματοδοσία οδού Κοινότητας Ωραιοκάστρου
(απόφαση 24-2020 Κοινότητας Ωραιοκάστρου).
Εισηγήτρια: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΡΟΣΟΥ
Θέμα 14ο
: Λήψη απόφασης για ονοματοδοσία οδού Κοινότητας Ωραιοκάστρου
(απόφαση 25-2020 Κοινότητας Ωραιοκάστρου).
Εισηγήτρια: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΡΟΣΟΥ
Θέμα 15ο
: Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Ωραιοκάστρου
με τον αναπληρωτή του για συμμετοχή στην Τριμελή Επιτροπή εκτίμησης της εν
ζωή αξίας των ζώων, που θα θανατωθούν ή θα σφαγούν, για την εξυγίανση του
ζωικού κεφαλαίου της χώρας από λοιμώδη και μεταδοτικά νοσήματα, για το έτος
2021.
Εισηγήτρια: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΡΟΣΟΥ
Θέμα 16ο
: Γνωμοδότηση σχετικά με την αναγκαιότητα ή μη ονοματοδοσίας οδού
στην Κοινότητα Ωραιοκάστρου.
Εισηγήτρια: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΡΟΣΟΥ
Θέμα 17ο
: Γνωμοδότηση σχετικά με την αλλαγή ονομασίας οδού στην Κοινότητα
Μελισσοχωρίου.
Εισηγήτρια: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΡΟΣΟΥ
Θέμα 18ο
: Λήψη απόφασης για τη δωρεά ιατρικού εξοπλισμού στην 3η Υ.Π.Ε.
(τοπικό Ιατρείο Ωραιοκάστρου).
Εισηγήτρια: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΠΡΑ

vendo

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.