25η Πρόσκληση σε Συνεδρίαση ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έτους 2014

Πρόσκληση στην 25η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα την 27η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00.
Θέματα:
1. Επιλογή συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης Δήμου Ωραιοκάστρου για τη Δημοτική Περίοδο 2014 -2019, σύμφωνα με το άρθρο 77 του ν. 3852/2010.
Εισηγητής; Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
2. Συμπλήρωση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου με δύο μέλη της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ωρ/στρου σύμφωνα με το Ν. 3584/2007, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 αρ. 45 του Ν. 2979/2011.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
3. Έγκριση χρηματοδότησης της Δ.Η.Κ.Ε.Ω, τη διαφορά Εξόδων – Εσόδων για το έτος 2014, σύμφωνα με την 77/2014 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Η.Κ.Ε.Ω.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Δ.Η.Κ.Ε.Ω κ. Η. Ζιακούλης.
4. Έκδοση κανονιστικής διάταξης με θέμα «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για το έργο Ασφαλτόστρωση οδού ΠΑΡΟΔΟΣ ΗΡΩΩΝ στην περιοχή Παλαιοκάστρου», σύμφωνα με την υπ ́αριθμ. 70/2014 απόφαση Επιτροπής ποιότητας Ζωής (64/2014 Απόφαση Δημοτικής Κοινότητας Ωραιοκάστρου).
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Κ. Ιωσηφίδης.
5. Χορήγηση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή αγωγού ομβρίων στην οδό Θεσσαλονίκης» Αρ. Μελέτης 11/2014 και αρ. Έργου 11/2014, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 17/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Κ. Ιωσηφίδης.
6. Έκδοση κανονιστικής διάταξης με θέμα: Ρύθμιση κυκλοφορίας στη Συμμαχική οδό από την οδό Ιπποδρομίου έως την οδό Γραβιάς στα πλαίσια του έργου της ΕΥΑΘ με τίτλο «Κατασκευή συμπληρωματικών δικτύων ακαθάρτων των Δ.Κ. Ωραιοκάστρου του Δήμου Ωραιοκάστρου και Δ.Κ. Πολίχνης του Δήμου Παύλου Μελά (σύμφωνα με την 71/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Κ. Ιωσηφίδης.
7.Αποδοχή ποσού 90.000,00 € για το έργο «Ανάπλαση, αναβάθμιση και δημιουργία νέων θεματικών πυρήνων πρασίνου, αθλοπαιδιών και αναψυχής στα οικοδομικά τετράγωνα 68/Γ134, Γ 119,22,97,100,109 καθώς και στο χώρο δημοτικού γηπέδου στου Δ.Δ. Ωρ/στρου του Δήμου Ωρ/στρο». 65η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού. Αναμόρφωση Κ.Α. Εσόδου 00.1328.1301 & Αναμόρφωση Κ.Α. Εξόδου 15.7326.1313. (αρ. πρωτ. 555/19-11-2014 Ο.Υ.)
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
8. Αποδοχή ποσού 140.000,00 € για το έργο με το ακρωνύμιο “CIVILVATER” στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ελλάδα – Βουλγαρία», Αναμόρφωση Κ.Α. Εσόδου 00.1323.1027. 66η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού. Αναμόρφωση Κ.Α. Εξόδου (αρ. πρωτ. 552/18-11-2014 Ο.Υ.)
Εισηγητής; Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
9. Διαγραφή οφειλής και σχετικών προσαυξήσεων από βεβαιωμένο Χ.Κ. 579/2010 που συντάχθηκε βάσει του πρώτου πίνακα εφαρμογής για την προείσπραξη το 10% της ρυμοτομίας (2008) λόγω εμπρόθεσμης προσφυγής που κατέθεσαν οι υπόχρεοι, κα. Κανάκη Μαρία και κ. Κανάκης Κων/νος του Μιχαήλ και της Κυριακής, μετά την επίδοση του νέου,διορθωμένου πίνακα πράξης εφαρμογής (2010) (αρ. πρωτ. 1126/19-11-2014 Ο.Υ.)
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
10. Διαγραφή Xρηματικών καταλόγων 00058/2005/2013 & 00059/2005/2013, που αφορούν τη χρέωση από κατασκευή κρασπέδων οδών Γ. Μπάτου & Μελισσοχωρίου γωνία, των α) Ντογραματζίδη Στέφανο & β) Ασβεστοπούλου Ευσεβία αντίστοιχα (αρ. πρωτ. 1128/19-11-2014 Ο.Υ.).
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
11. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων, χρηματικού ποσού 138,51 €, που παρακρατήθηκαν από τα Δ.Τ. ,Δ.Φ. και Τ.Α.Π., λόγω διαφοράς τ.μ. στον δικαιούχο και καταναλωτή ΣΑΠΝΑ ΜΙΧΑΗΛ (αρ. πρωτ. 1121/19-11-2014 Ο.Υ.)
Εισηγητής; Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
12. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων, χρηματικού ποσού 65,876 €, λόγω λάθος δηλωμένων τ. μ. στη Δ..Ε.Η εις βάρος του Κ.Α. 80.8261.1000 (αρ. πρωτ. 1087/14-11-2014 Ο.Υ.).
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
13. ́Εγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης χρηματικού ποσού 160,98 € σε βάρος του Κ.Α. 80.8261.1000, για επιστροφή χρημάτων που παρακρατήθηκαν από το Δ.Τ. , Δ.Φ. μέσω λογαριασμού ΔΕΗ, εξαιτίας καταχώρησης τ.μ. στην εργοταξιακή παροχή.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
14. Αποδοχή ποσού 15.342,00 €. 67η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων (αρ. πρωτ. 549/17-11-2014 Ο.Υ.)
Εισηγητής; Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
15. 68η Αναμόρφωση προϋπολογισμού, δημιουργία νέου Κ.Α. Εξόδου 15.6691.1001 . Μεταφορά ποσού 15.000,00 € στο νέο Κ.Α. από το Αποθεματικό με Κ.Α. εξόδου 90.9111.1000 (αρ. πρωτ. 557/21-11-2014 Ο.Υ. )
Εισηγητής; Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
16. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2014 και 69η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού .Αναμόρφωση Κ.Α. Εξόδου 30.7336.1402, ποσού 20.000,00 € (αρ. πρωτ. 550/18-11-2014 Ο.Υ.)
Εισηγητής; Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
17. 70η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Εξόδων (αρ. πρωτ. 553/19-11-2014 Ο.Υ.)
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
18. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την καθιέρωση 24ης λειτουργίας των υπηρεσιών Καθαριότητας και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας (αρ. 36 παρ. 3. Ν. 3584/2007).
Εισηγητής; Ο Αντιδήμαρχος κ. Κ. Ιωσηφίδης.
19. Συζήτηση και λήψη απόφασης για πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία από Τρίτη έως Σάββατο, δημοτικών υπαλλήλων της υπηρεσίας Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Πρασίνου του Δήμου μας (αρ. 36 παρ. 3 Ν. 3584/2007).Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας του προσωπικού, καθώς και οι βάρδιες και οι ώρες εργασίας..
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Κ. Ιωσηφίδης.
20. Ορισμός τριών (3) υπαλλήλων του Δήμου Ωρ/στρου για παρακολούθηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων και εκτέλεση των αναγκαίων ενεργειών σύμφωνα με το Π.Δ. 116/2004.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Κ. Ιωσηφίδης.
21. Έγκριση του από 12-11-2014 Πρακτικού & Γνωμοδότησης της Επιτροπής του αρ. 199 του ν. 3463/2006.
Εισηγητής;. Ο Αντιδήμαρχος κ. Κ. Ιωσηφίδης.
22. Προαγωγή οργανικότητας 2ου Δημοτικού Σχολείου Παλαιοκάστρου. Εισηγητής; Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. Ε. Χατζηαγόρου
23.Παράταση μίσθωσης του ακινήτου στο αγροτεμάχιο 475 του αγροκτήματος Μελισσοχωρίου του Δήμου Ωρ/στρου για τη στέγαση του 5ου Δημοτικού Σχολείου Ωρ/στρου μέχρι 31-8-2017.
Εισηγητής; Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. Ε. Χατζηαγόρου.
24. Αποδοχή και κατανομή ποσού 83.674,85 € (καθαρό ποσό 83.549,34 € πλην 125,51 € κράτησης ΤΠΔ) προερχόμενο από λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων του Δήμου και δαπάνη για σχολικό τροχονόμο Β ́εξαμήνου 2014.
Εισηγητής. Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. Ε. Χατζηαγόρου.
25. Εξέταση της αίτησης αναγνώρισης αποζημίωσης της Εταιρίας Ε. ΝΙΚΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Ε. Καραστερίου.
26. Παράταση μίσθωσης οικήματος στην οδό Χαραβά αρ. 5 στη Δ.Ε. Ωρ/στρου του Δήμου Ωρ/στρου για τις ανάγκες στέγασης Υπηρεσιών του Δήμου μας.
Εισηγητής; Ο Αντιδήμαρχος κ. Η. Τσακαλίδης
27. Παραχώρηση στη Δ.Η.Κ.Ε.Ω. τμήματος του Δημοτικού κτιρίου Παύλου Μελά για τη στέγαση των κεντρικών της υπηρεσιών.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Δ.Η.Κ.Ε.Ω κ. Η. Ζιακούλης.
28.Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου. Εισηγητής:.Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

vendo

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.