Στη φυλακή η γυναίκα που κατήγγειλε απόπειρα βιασμού

Ï Õðïõñãüò Äéêáéïóýíçò Íßêïò Ðáñáóêåõüðïõëïò ðáñÝäùóå óôç öõëáêÞ ôïõ Åëáéþíá Ýíá ó÷ïëéêü ëåùöïñåßï ãéá ôç ìåôáöïñÜ ôùí ðáéäéþí ôùí êñáôïýìåíùí ìçôÝñùí ðïõ ðëçñïýí ôéò áðáñáßôçôåò ðñïûðïèÝóåéò.Ôá ðáéäéÜ áõôÜ èá ìðïñïýí íá óõììåôÝ÷ïõí, üðùò êáé ôá ðáéäéÜ ôçò åõñýôåñçò êïéíüôçôáò, óôï ðñüãñáììá äñáóôçñéïôÞôùí ôïõ ðáéäéêïý óôáèìïý ôçò ðåñéï÷Þò. Ï Õðïõñãüò åãêáéíßáóå êáé ôïí íÝï ÷þñï ðáéäéêïý åðéóêåðôçñßïõ, ï ïðïßïò Ý÷åé äéáìïñöùèåß óôç ÖõëáêÞ ôïõ Åëáéþíá ãéá ôá ðáéäéÜ ôùí êñáôïõìÝíùí ðïõ åðéóêÝðôïíôáé ôéò ìçôÝñåò ôïõò óôç öõëáêÞ.(EUROKINISSI/TÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

Στη φυλακή η γυναίκα που κατήγγειλε απόπειρα βιασμού

Μία πολύ περίεργη και παράξενη ιστορία εξελίσσεται στο Αστυνομικό ρεπορτάζ.

Στη φυλακή κατέληξε η γυναίκα η οποία κατήγγειλε απόπειρα βιασμού από έναν αλλοδαπό και ένα ημεδαπό, διαβάστε αναλυτικά εδώ

Όλα διαδραματίστηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής όπου έπειτα από τη βόλτα τους κατέληξαν στη λίμνη Ωραιοκάστρου, αγνοώντας την απαγόρευση κυκλοφορίας, για να συνεχίσουν τη διασκέδασή τους.  Εκεί  η φερόμενη ως θύμα κάλεσε την αστυνομία και κατήγγειλε απόπειρα βιασμού από τον ημεδαπό και τον αλλοδαπό που ήταν μαζί της.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Ασφάλειας Ωραιοκάστρου έδρασαν άμεσα και εντόπισαν τους φερόμενους δράστες καθώς και την παθούσα.  Κατά τη διάρκεια της έρευνας αποκαλύφθηκε ότι εκκρεμούσε ένταλμα κάθειρξης πέντε ετών για ναρκωτικά κατά της φερόμενης ως θύμα.

Σήμερα φυλακίστηκε.

Οι δύο φερόμενοι ως δράστες βρίσκονται στον ανακριτή.

vendo

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.